Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 roku

Limit przychodów za 2016 rok obligujący do prowadzenia w 2017 roku ksiąg rachunkowych wynosi 2 mln euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Przeliczony limit wynosi 8.595.200 zł.