Kadry 2019

 • Od 2019 roku podstawową formą jest wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. W przypadku gdy go nie złoży, pracodawca będzie obowiązkiek wpłaty wynagrodzenia na konto pracownika. Pracodawca będzie zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 2019 r.) poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Pracownik może złożyć wiosek w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy.
 • Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.250 zł brutto.
 • Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat.
 • Zmniejszenie liczby obowiązków BHP:
  • przy zatrudnieniu do 50 pracowników można nie zatrudniać specjalisty ds. spraw BHP, tylko samemu pełnić zadania służby BHP
  • nie trzeba zapewniać okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
   Powyższe udogodnienia dotyczyć będą przedsiębiorstw zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ZUS).
 • Zmiana sposobu prowadzenia akt osobowych min.:
  • cześć A: etap ubiegania się o zatrudnienie
  • cześć B: etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
  • cześć C: etap ustania stosunku pracy
  • cześć D: dokumenty dotyczące nałożonych kar
   oraz wprowadzenie większej elastyczności w podziale dokumentów wewnątrz poszczególnych części.