Sprawozdania finansowe – zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. podniesiono progi wartościowe (z 2 mln do 3 mln euro) pozwalające na korzystanie z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w zakresie możliwości sporządzania sprawozdania finansowego. Zmiana będzie dotyczyła sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są obowiązane do składania sprawozdań do sądu. Od października 2018 roku obowiązkowe jest składanie e-Sprawozdań w formacie xml. Sprawozdania wymagają podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Jednocześnie znika obowiązek przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych. Złożone e-Sprawozdania trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Od 2019 roku do 5 lat skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Dotychczas obowiązek ten był bezterminowy.