Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności

  • Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadza dodatkowe obowiązki na sprzedawców żywności m.in. nałożenie obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności (Dz.U. z 2019 roku poz. 680). W nawiązaniu do wskazanych zmian, wprowadzono nową informację do dodatkowych informacji i objaśnień będących częścią sprawozdania finansowego. W myśl zmienionych przepisów, konieczne będzie prezentowanie wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym oraz kwotę opłat za marnowanie żywności.
  • W związku z aktualizacją przepisów, od września 2019 roku zmianie uległy terminy wykreślania podatników z rejestru VAT. W myśl nowych przepisów podatnik zostanie wykreślony z urzędu z rejestru m.in. gdy złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał (poprzednio odpowiednio 6 miesięcy i 2 kwartały) deklaracje VAT, w których nie wykaże sprzedaży lub nabycia towarów lub usług lub przez wskazany okres czasu deklaracji nie złoży ich mimo istnienia takiego obowiązku.
  • Od 2020 roku będą obowiązywały zmiany w ustawie o terminach zapłaty.
    Wysokość odsetek będzie zależna od statusu dłużnika i przeliczeniu na obecne wysokości stóp procentowych będzie wynosiła 11,5% (przy obecnie obowiązujących przepisach jest to wartość 9,5%). Pozostawiono maksymalny termin zapłaty wskazany w ustawie na 60 dni od doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej wykonanie usługi/ dostawę towaru, przy czym dopuszczalne jest stosowanie terminów dłuższych w uzasadnionych przypadkach. Jednak zmiana przepisów wprowadza ograniczenie dla dużych przedsiębiorstw, które w transakcjach z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie będą mogły stosować terminów płatności przekraczających 60 dni.
    Zmianie ulegnie też zryczałtowana opłata za koszty dochodzenia należności. Obecnie wynosi ona 40 euro, a od 2020 roku jej wysokość będzie zależała od wartości dochodzonej kwoty i będzie kształtowała się w wysokości od 40 do 100 euro.