Ważne zmiany w przepisach

-> Wiążąca informacja stawkowa
Od 1 listopada 2019 roku podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji, jaką stawkę VAT zastosować na dany towar lub usługę.

-> Rejestracja w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce opadami (BDO).
Podmioty obowiązane do rejestracji w systemie powinny to uczynić do końca 2019 roku. Obowiązki reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://bdo.mos.gov.pl/
Na wskazanej stronie zamieszczono formularz z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności, pozwalający określić, czy konieczna jest rejestracja w Bazie i w jakim zakresie.
Niedopełnienie obowiązku grozi znaczącymi karami.

-> Zgłoszenie Beneficjentów Rzeczywistych
W celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzono obowiązek podania oraz późniejszej aktualizacji danych o beneficjentach rzeczywistych podmiotów. Obowiązek wskazania danych beneficjentów rzeczywistych dotyczy spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością;
– prostych spółek akcyjnych – obowiązuje od 1 marca 2020 r.
– akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Terminy:
1. spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. obowiązek zgłaszania informacji upływa w dniu 13 kwietnia 2020 roku.
2. spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 13 października 2019 r. informacje są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacje danych wskazanych w pierwotnym wpisie w terminie 7 dni od zmiany.
Niedopełnienie obowiązku grozi znaczącymi karami.

Szczegółowe informacje opublikowano na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.