Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców (projekt)

Wybrane planowane zmiany wprowadzane w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, które 27 marca 2020r.  będą omawiane i procesowane w Sejmie:

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych w przypadku pracowników zatrudnionych w firmach, które odczują co najmniej 15-procentowy spadek obrotów. Dopłaty będą dotyczyły przestoju, czyli całkowitego zaprzestania produkcji albo zmniejszenia pracownikowi czas pracy co najmniej o 20%, ale nie więcej niż o połowę pełnego etatu w przypadku ograniczenia działalności. W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać wsparcie w wysokości ok. 1,5 tyś zł na każdego pracownika, a w przypadku ograniczenia etatu ok. 2,4 tyś zł na pracownika. Dofinansowanie będzie przysługiwało na pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 10 454 zł.

Gwarantowane świadczenia miesięczne dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, które zawarły takie umowy lub prowadzą działalność od 1 lutego 2020 r. Wypłaty będą dokonywane przez ZUS i będą wynosiły 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 maksymalnie dziewięć osób na trzy miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników, a obowiązek ten przejmuje na siebie budżet państwa. Ulga będzie dotyczyła również samozatrudnionych, ale pod warunkiem, że ich przychód w lutym nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok zostanie przesunięty do końca maja 2020, a w przypadku szpitali i organizacji pożytku publicznego do końca lipca 2020 r.

Termin sprawozdawczości finansowej za 2019 rok, min. przygotowanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań oraz ich publikowanie. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek. Minister Finansów w rozporządzeniu określi nowe terminy.

– Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok nie zostanie przesunięty (termin mija 30 kwietnia 2020 roku), jednak zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów nie będzie żadnych sankcji, w przypadku złożenia ich po terminie do końca maja.

– Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

– Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy z 35 do 32 godzin.

– Na wniosek podatnika będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

– Wprowadzone zostanie zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

– Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.)

– Nastąpi przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów za okres marzec–grudzień 2020 r.

– Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

– Odroczono do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).

– Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.

– W celu ułatwienia sytuacji w branży turystycznej wprowadzono przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, zamiast obowiązujących dotychczas 14 dni oraz możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi.