Sprawozdania finansowe 2019

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 roku maja obowiązek zatwierdzić sprawozdania finansowe za 2019 rok do dnia 30 września 2020 roku.

W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania, przedsiębiorcy składają sprawozdanie wraz z kompletem dokumentów tj. sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki oraz uchwałami, do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.