Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku, za który dany urlop mu się należy. Na mocy art.168 Kodeksu Pracy termin udzielenia zaległego urlopu za dany rok kalendarzowy może  ulec przesunięciu do końca września następnego roku tj. do 30 września 2020 roku za rok 2019. Dopuszczalne jest udzielenie urlopu zaległego w ostatnim dniu września następnego roku. Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w wymaganych ustawowo terminach jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, a odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminów ponosi wyłącznie pracodawca,  bez względu na przyczynę. Pracodawca ma prawo wysłania pracownika na zaległy urlop, nawet jeśli pracownik nie wyraża na to zgody.