Kategoria: Bez kategorii

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Na podstawie rządowej specustawy, rodzice dzieci poniżej 8 roku życia mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Należy w tym celu wypełnić oświadczenie dostępne na stronie ZUS -> https://www.zus.pl/documents/10182/24142/OŚWIADCZENIE+dodatkowy+zasiłek+opiekuńczy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ZUS niewymagany jest wniosek Z-15A.

Ważne zmiany w przepisach

-> Wiążąca informacja stawkowa
Od 1 listopada 2019 roku podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji, jaką stawkę VAT zastosować na dany towar lub usługę.

-> Rejestracja w elektronicznej Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce opadami (BDO).
Podmioty obowiązane do rejestracji w systemie powinny to uczynić do końca 2019 roku. Obowiązki reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://bdo.mos.gov.pl/
Na wskazanej stronie zamieszczono formularz z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności, pozwalający określić, czy konieczna jest rejestracja w Bazie i w jakim zakresie.
Niedopełnienie obowiązku grozi znaczącymi karami.

-> Zgłoszenie Beneficjentów Rzeczywistych
W celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzono obowiązek podania oraz późniejszej aktualizacji danych o beneficjentach rzeczywistych podmiotów. Obowiązek wskazania danych beneficjentów rzeczywistych dotyczy spółek:
– jawnych,
– komandytowych,
– komandytowo-akcyjnych,
– z ograniczoną odpowiedzialnością;
– prostych spółek akcyjnych – obowiązuje od 1 marca 2020 r.
– akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych.

Terminy:
1. spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. obowiązek zgłaszania informacji upływa w dniu 13 kwietnia 2020 roku.
2. spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym od 13 października 2019 r. informacje są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualizacje danych wskazanych w pierwotnym wpisie w terminie 7 dni od zmiany.
Niedopełnienie obowiązku grozi znaczącymi karami.

Szczegółowe informacje opublikowano na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych w 2020 roku

Osoby fizyczne,  spółki cywilne, jawne  i partnerskie będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2020 roku, jeśli ich przychody za 2019 rok wyniosły co najmniej 2 mln euro, czyli 8.746.800 zł.

Indywidualne konto podatkowe podatnika

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostanie rozliczanie z urzędem skarbowym za pośrednictwem własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Początkowo będzie można na wskazany rachunek regulować zobowiązania z tytułu PIT, CIT, VAT oraz należności niepodatkowych.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany podatnikom za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów – https://www.podatki.gov.pl/ po podaniu identyfikatora podatkowego (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów – NIP). Numer będzie również można uzyskać bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnych rachunków, wprowadzona zostanie zmiana w zakresie zaliczania wpłat na poszczególne zobowiązania podatkowe. Z dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności będą pokrywane zaległości z najwcześniejszym terminem płatności we wskazanym przez podatnika rodzaju podatku. Gdyby podatnik nie wskazał jakiego podatku dotyczy wpłata, to będzie ona zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich zaległości podatnika, czyli w różnych podatkach. Obecnie definiując przelew podatkowy, podatnik wskazuje dokładnie podatek i okres zobowiązania.

Pierwsze płatności na indywidualne konto będą wykonywane w styczniu (podatki za grudzień i czwarty kwartał 2019 roku).

Indywidualne konta podatników funkcjonują już w ZUS.

Nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności

 • Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wprowadza dodatkowe obowiązki na sprzedawców żywności m.in. nałożenie obowiązku zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności (Dz.U. z 2019 roku poz. 680). W nawiązaniu do wskazanych zmian, wprowadzono nową informację do dodatkowych informacji i objaśnień będących częścią sprawozdania finansowego. W myśl zmienionych przepisów, konieczne będzie prezentowanie wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym oraz kwotę opłat za marnowanie żywności.
 • W związku z aktualizacją przepisów, od września 2019 roku zmianie uległy terminy wykreślania podatników z rejestru VAT. W myśl nowych przepisów podatnik zostanie wykreślony z urzędu z rejestru m.in. gdy złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał (poprzednio odpowiednio 6 miesięcy i 2 kwartały) deklaracje VAT, w których nie wykaże sprzedaży lub nabycia towarów lub usług lub przez wskazany okres czasu deklaracji nie złoży ich mimo istnienia takiego obowiązku.
 • Od 2020 roku będą obowiązywały zmiany w ustawie o terminach zapłaty.
  Wysokość odsetek będzie zależna od statusu dłużnika i przeliczeniu na obecne wysokości stóp procentowych będzie wynosiła 11,5% (przy obecnie obowiązujących przepisach jest to wartość 9,5%). Pozostawiono maksymalny termin zapłaty wskazany w ustawie na 60 dni od doręczenia dłużnikowi faktury potwierdzającej wykonanie usługi/ dostawę towaru, przy czym dopuszczalne jest stosowanie terminów dłuższych w uzasadnionych przypadkach. Jednak zmiana przepisów wprowadza ograniczenie dla dużych przedsiębiorstw, które w transakcjach z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami nie będą mogły stosować terminów płatności przekraczających 60 dni.
  Zmianie ulegnie też zryczałtowana opłata za koszty dochodzenia należności. Obecnie wynosi ona 40 euro, a od 2020 roku jej wysokość będzie zależała od wartości dochodzonej kwoty i będzie kształtowała się w wysokości od 40 do 100 euro.

Sprawozdania finansowe – terminy

Sprawozdania finansowe – ważne terminy

 1. termin na sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie upływa nie później niż
  w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego – w 2019 roku dla podmiotów posiadających rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym jest to  31.03.2019 r.
 2. termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego upływa nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego – w 2019 roku dla podmiotów posiadających rok obrotowy zgodny
  z rokiem kalendarzowym jest to   30.06.2019 r.
 3. termin złożenia sprawozdania finansowego odpowiednio do:
  KRS – w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia tj. nie później niż do 07.2019 r.
  Szefa KAS – przedsiębiorcy podatnicy PIT (prowadzący księgi rachunkowe) – nie później niż do 04.2019 r.
  Naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS – w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia – tj. nie później niż do 07.2019 r.
  Podmioty wpisane do KRS od tego roku nie mają obowiązku składania sprawozdania do Urzędu Skarbowego.

 

Sprawozdanie merytoryczne -NGO

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności, zwane sprawozdaniem merytorycznym, do ministra, sprawującego nad nią nadzór. Wzór sprawozdania wskazano w rozporządzeniu. Sprawozdanie merytoryczne za dany rok składane jest najpóźniej do końca roku następnego, co oznacza, że sprawozdanie za rok 2018 należy złożyć do 31.12.2019 r.

Organizacje mające status pożytku publicznego mają obowiązek sporządzenia i zamieszczenia w ministerialnej bazie sprawozdań rocznego sprawozdania merytorycznego. Niedopełnienie obowiązku może skutkować m.in. wykreśleniem z listy podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego osób prywatnych. Sprawozdanie merytoryczne wraz ze sprawozdaniem finansowym musi być opublikowane najpóźniej do 15.07.2019 r.

Ulga na złe długi – zmiana 2019

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. nastąpiło skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną. Do końca 2018 roku wierzytelność uznawano za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Od 2019 roku ustawodawca skrócił ten termin do 90 dni.

Co istotne dotyczy to również dokumentów wystawionych przed 2019 rokiem. W przypadku wierzytelności, co do których termin płatności przypada na dzień 3 października 2018 r. lub później, termin uprawdopodobnienia ich nieściągalności będzie wynosił 90 a nie 150 dni. (90.ty dzień liczony od 3 października przypada bowiem 1 stycznia 2019 r.).

Po upływie wskazanego terminu wierzyciel ma w określonych warunkach prawo do skorygowania podatku VAT należnego, natomiast dłużnik ma obowiązek korekty VAT odliczonego w momencie otrzymania faktury.

Sprawozdania finansowe – zmiany

Od 1 stycznia 2019 r. podniesiono progi wartościowe (z 2 mln do 3 mln euro) pozwalające na korzystanie z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro w zakresie możliwości sporządzania sprawozdania finansowego. Zmiana będzie dotyczyła sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS są obowiązane do składania sprawozdań do sądu. Od października 2018 roku obowiązkowe jest składanie e-Sprawozdań w formacie xml. Sprawozdania wymagają podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Jednocześnie znika obowiązek przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych. Złożone e-Sprawozdania trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Od 2019 roku do 5 lat skrócony został okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Dotychczas obowiązek ten był bezterminowy.

Kadry 2019

 • Od 2019 roku podstawową formą jest wypłata na konto bankowe pracownika. Jeżeli pracownik będzie chciał otrzymywać wypłatę w gotówce, będzie musiał złożyć wniosek o taką wypłatę. W przypadku gdy go nie złoży, pracodawca będzie obowiązkiek wpłaty wynagrodzenia na konto pracownika. Pracodawca będzie zobowiązany w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy (tj. od 1 stycznia 2019 r.) poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego lub złożenia wniosku dotyczącego kontynuowania wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Pracownik może złożyć wiosek w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy.
 • Zwiększenie wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.250 zł brutto.
 • Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji z 50 do 10 lat.
 • Zmniejszenie liczby obowiązków BHP:
  • przy zatrudnieniu do 50 pracowników można nie zatrudniać specjalisty ds. spraw BHP, tylko samemu pełnić zadania służby BHP
  • nie trzeba zapewniać okresowych szkoleń z BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
   Powyższe udogodnienia dotyczyć będą przedsiębiorstw zakwalifikowanych do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ZUS).
 • Zmiana sposobu prowadzenia akt osobowych min.:
  • cześć A: etap ubiegania się o zatrudnienie
  • cześć B: etap nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
  • cześć C: etap ustania stosunku pracy
  • cześć D: dokumenty dotyczące nałożonych kar
   oraz wprowadzenie większej elastyczności w podziale dokumentów wewnątrz poszczególnych części.

PCC od umowy pożyczki

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy obniżające stawkę podatku od czynności cywilnoprawnej w przypadku zawarcia umowy pożyczki. Stawka została obniżona z 2% do 0,5% i ma zastosowanie do pożyczek zawieranych po wjeściu w życie przepisów.

Obowiązek podatkowy ciąży na pożyczkobiorcy.