Kategoria: CIT

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

IP Box- ważne objaśnienia

Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję objaśnień w sprawie IP Box.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box/

Zmiana rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących na podmioty korzystające z kas fiskalnych nałożono dodatkowe obowiązki m.in.
– konieczność dostosowania przypisania oznaczeń literowych do odpowiednich stawek podatku w terminie do 31 lipca 2019 roku
– wprowadzenie zmian w zakresie wystawienia i wydania paragonu fiskalnego (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia)
– obowiązek zapoznania osób obsługujących kasy z nowymi przepisami.
Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Zebrania oświadczeń jest obowiązkowe przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie rejestrującej, a w przypadku gdy ewidencjonowanie rozpoczęto przed wejściem w życie rozporządzenia należy je uzyskać do 31 maja 2019 roku. Wzór oświadczenia zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia (link poniżej).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

 

Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2019 roku.

Podpisywanie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę podpisu sprawozdań finansowych profilem zaufanym:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Więcej informacji o składaniu eSprawozdań zostało zamieszczone w Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/e-sprawozdania-finansowe/

 

Podatki 2019 – zmiany

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, tj. uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Stratę rozlicza się w ramach przychodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata.
Nowe zasady nie dotyczą strat:
– z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
– z niezrealizowanych zysków,
– ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi będzie trzeba prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową, tak aby możliwe było obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

CIT 9%

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność została obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro (5.135.000 zł w 2019 roku). Po ich przekroczeniu obowiązywały będą zaliczki na podatek w stawce podstawowej 19%.  Należy zaznaczyć, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT) a stawka jest stosowana wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podobnie jak przy wprowadzaniu ulgowej stawki na poziomie 15% wprowadzono ograniczenia jej zastosowania m.in. w przypadku spółek dzielonych, podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa itp.

 

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Wprowadzone od 2019 roku zmiany umożliwiają zaliczanie wynagrodzenia wypłacanego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na złe długi umożliwia korektę rozliczonego podatku VAT, jeśli w określonym czasie po upływie terminu płatności, kontrahent nie dokonał zapłaty. Dotychczas korekty można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności faktury. W 2019 roku termin ten uległ skróceniu i już po po upływie 90 dni od daty płatności faktury będzie można dokonać korekty podatku należnego. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury również po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Podatek dochodowy terminy informacyjne

Forma opodatkowania
Do końca 2018 roku w przypadku zmiany formy opodatkowania podatnik był zobowiązany poinformować o tym urząd skarbowy do 20 stycznia danego roku. Od 2019 roku wprowadzona zsotałą zmiana terminu. Obecnie oświadczenia o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim będą składane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Oświadczenia nadal sklądane są do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w postaci podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują ważność w  kolejnych latach podatkowych.

 

Sposób opłacania podatku

Od 2019 roku zmianie ulega sposób zawiadamiania o sposobie opłacania zaliczek kwartalnie i w formie uproszczonej. Obecnie informację będzie się składało dopiero w rocznym zeznaniu. Do 2018 roku zmianę trzeba było zgłaszać do 20 lutego. Zmiana dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Użytkowanie samochodów osobowych – zmiany

Samochody użytkowane wyłącznie firmowo
-> obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu
-> możliwość zaliczenia 100% wydatków eksploatacyjnych w koszty.

Samochody użytkowane firmowo i prywatnie
-> obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu
-> możliwość zaliczenia 75% wydatków eksploatacyjnych w koszty (uwaga: koszt finansowania auta a leasingu nie będzie objęty limitem, o ile w racie nie będą zawarte opłaty eksploatacyjne.

Samochody prywatne użytkowane w działalności
-> możliwość zaliczenia 20% wydatków eksploatacyjnych w koszty
-> brak konieczności prowadzenia tzw. kilometrówki.

Wydatki eksploatacyjne to m.in. serwis, naprawy, paliwo, części zamienne, parkingi.

Limit wartości samochodu podlegający zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów – nabycie samochodu
-> w 2018 roku 20 tyś euro
-> w 2019 roku 150 tyś złotych (225 tyś zł dla samochodów elektrycznych)

Limit wydatków podlegający zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów – leasing operacyjny, najem, dzierżawa lub inne o podobnym charakterze
-> w 2018 roku brak limitu
-> w 2019 roku 150 tyś złotych (225 tyś zł dla samochodów elektrycznych)- rozliczenie proporcjonalne każdej raty.
Uwaga: umowy zawarte przed 1 stycznia 2019 będzie można nadal zaliczać w koszty na starych zasadach, czyli bez uwzględniania limitu. Warunkiem jest jednak, że po 31 grudnia 2018 roku nie będą one zmieniane/ odnawiane/ wydłużane.

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

W związku ze zmianą prawa zmieniła się forma składania sprawozdań finansowych do KRS. Obecnie konieczne jest składanie dokumentów w formie elektronicznej, a nie papierowej jak dotychczas. W przypadku sprawozdań za rok 2017 możliwe będzie składanie dokumentów w postaci skanu tj.
– papierowe podpisane sprawozdanie jest skanowane
– stworzony dokument jest podpisywany zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu za pomocą podpisu kwalifikowanego lub potwierdzonego profilu ePUAP.
– dokumenty przesyłane są do repozytorium dokumentów finansowych.

W tym celu będzie można skorzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego (opcja płatna) lub nowego systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (opcja bezpłatna). Spółki, których osoby uprawnione do reprezentacji nie posiadają numeru PESEL lub nie został on ujawniony w KRS nie będą mogły skorzystać z opcji bezpłatnej.

Nie ulegają zmianie terminy przekazywania dokumentów:

Do 30.06.2018 – zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Do 10.07.2018 – przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego (w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania).

Do 15.07.2018 – przekazanie sprawozdania do KRS (w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania).

Kolejne zmiany w tym zakresie będą dotyczyły sprawozdań za 2018 rok. W październiku 2018 roku wchodzą bowiem w życie kolejne przepisy w ramach których m.in. sprawozdanie finansowe będzie sporządzane w formie jednolitego pliku kontrolnego, którego strukturę określi Minister Finansów. Ze względu na przechowywanie sprawozdań w centralnym repozytorium, podmioty wpisane do KRS nie będą już przesyłały osobno sprawozdania do urzędu skarbowego.

Termin przedawnienia

Zgodnie z Ordynacją podatkową księgi podatkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że przespisy podatkowe wskazują w tym zakresie odmienne podejście. Termin przedawnienia wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten może ulec wydłużeniu lub upływ terminu może zostać zawieszony w wyniku określonych działań podatnika lub urzędu np. rozłożenie zapłaty podatku na raty czy wszczęcie postępowania administracyjnego. W przeszłości organy skarbowe wielokrotnie stały na stanowisku, że termin ulega też wydłużeniu w przypadku zaistnienia straty podatkowej i jej rozliczania w kolejnych latach. Jednak w listopadzie 2017 roku z uchwale NSA, sygn. akt II FPS3/17, ostatecznie wskazano, że organy podatkowe mogą weryfikować wysokość straty tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została poniesiona, a nie do czasu przedawnienia okresu, w którym strata została rozliczona.

Z dniem 31 grudnia 2018 roku ulegną przedawnieniu podatki, których termin płatności przypadał w 2013 roku min. podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 rok, podatek od towarów i usług za miesiąc listopad 2013 oraz wcześniejsze okresy.