Kategoria: CIT

Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany od 1.01.2020

Od kilku lat obowiązują przepisy w zakresie podatku od towarów i usług obligujące podatników do skorygowania odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów, w stosunku do których nie uregulowano zobowiązania i minęło 90 dni od terminu płatności. Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy mające na celu zaadresowanie tematu na gruncie podatków dochodowych (CIT, PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obowiązek korekty podstawy opodatkowania będzie obowiązywał po upływie 90 dni od terminu płatności. Podatnicy powinni dokonywać korekty podstawy opodatkowania nie tylko w deklaracji rocznej, ale także przy wyliczaniu zaliczek na podatek.

NIP na paragonie fiskalnym od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu fiskalnego będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie zawarto NIP nabywcy. Powyższe dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2020 roku. Nadal będzie więc możliwe wystawienie faktury do paragonu wystawionego w 2019 roku mimo, że nie zawierał on NIP.

Powyższe nie będzie miało zastosowania do podmiotów świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Faktury do paragonów bez NIP będą mogły być nadal wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy kasa fiskalna nie posiada technicznych możliwości wprowadzenia NIP na paragonie fiskalnym, to począwszy od 2020 roku sprzedaż, która ma być udokumentowana fakturą nie będzie mogła być na kasie fiskalnej rejestrowana.

Wykaz podatników „Biała lista” – z wyjaśnień Ministerstwa Finansów

-> Dowodem, że podatnik dokonał weryfikacji kontrahenta lub że transakcja została dokonana na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie, jest wygenerowana informacja z  Wykazu w postaci pliku pdf, zrzutu ekranu przechowywana elektronicznie lub wydrukowana.

-> W przypadku technicznej niedostępności Wykazu, należy zachować zrzut informujący o problemach technicznych. Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza Wykazu, może być różnie wyeliminowane poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) o zleceniu przelewu na rachunek spoza listy. Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

-> Rachunki wirtualne nie są umieszczone w wykazie, a wyświetlany jest komunikat informujący, że rachunek powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym odpowiedniego podmiotu. Zalecane jest potwierdzenie w wykazie po numerze rachunku rozliczeniowego w celu sprawdzenia, czy jest zgłoszony dla właściwego podmiotu.

-> Płatności kartą debetową/ kredytową oraz szybkie płatności internetowe traktowane są jako zlecenia płatnicze a nie jako płatności dokonane przelewem i nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu.

-> W przypadku dokonania płatności za transakcję na kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy nieznajdujący się w Wykazie, nabywca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie wraz z dostawcą towaru/ usługi za jego zaległości podatkowe w tej części podatku VAT, która proporcjonalnie przypada na tę dostawę.

Dodatkowo informujemy,  że od 1 listopada 2019 istnieje możliwość płacenia w mechanizmie podzielonej płatności za proformy. Płatność taka traktowana jest jako zaliczka, w związku z powyższym należy zamiast numeru faktury umieścić wyraz zaliczka.

 

IPBOX – preferencyjne opodatkowanie 5%

Podstawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – art. 30ca i art. 30cb

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – art. 24d i art. 24e

 

Podmioty mogące skorzystać z preferencyjnego opodatkowania

Na gruncie ustawy o PIT:

 1. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako:
  – przedsiębiorstwa w spadku
  – wspólnicy spółki cywilnej
  – wspólnicy spółki jawnej
  – wspólnicy spółki partnerskiej
  – wspólnicy spółki komandytowej.

Na gruncie ustawy o CIT:

– osoby prawne
– spółki kapitałowe w organizacji
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami)
– spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP
– podatkowe grupy kapitałowe
– spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednostka może skorzystać z preferencji, jeśli dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Warunki skorzystania z ulgi

W celu skorzystania z ulgi konieczne jest twórcze przyczynienie się do powstania kwalifikowanego IP, tym samym trzeba łącznie spełnić określone warunki, na które składają się:

 1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Zgodnie z ustawą działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Oznacza to, prowadzenie działalności w sposób:
– twórczy tzn. posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia i wystarczające jest działanie na skalę przedsiębiorstwa. Ulga nie dotyczy działań rutynowych.
– systematyczny tzn. prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, zaplanowany, według pewnego systemu np. z założonymi do osiągnięcia celami i harmonogramem.
– zwiększający zasoby wiedzy oraz jej wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań tzn. poprzez zdobywanie i wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności w celu planowania oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług. Jest to rozumiane jako dążenie  do ulepszania istniejących rozwiązań w oparciu wiedzę pochodzącą z badań i doświadczeń, które prowadzi przedsiębiorca.

 1. Wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie w ramach działalności badawczo-rozwojowej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Zgodnie z zapisami, z ulgi nie będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który osiąga swoje dochody z patentu, który jedynie nabył od podmiotu trzeciego, ponieważ nabywca ani nie stworzył, ani nie rozwinął, ani nie ulepszył tego patentu.

Zgodnie z przepisami podatkowym katalogi kwalifikowanych praw własności intelektualnej obejmują:
– patent
– prawo ochronne na wzór użytkowy
– prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
– prawo z rejestracji topografii układu scalonego
– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
– prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej
– autorskie prawo do programu komputerowego.

Jest to lista zamknięta.

 1. Podlega ochronie prawnej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych.

 

Wskaźnik Nexus – wyliczenie dochodu do opodatkowania preferencyjną stawką 

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus liczonego zgodnie ze wzorem

(a+b)*1,3
__________

a+b+c+d

gdzie:

 • prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojowa związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej np. koszty pracowników realizujących działania badawczo-rozwojowe, własne wydatki bezpośrednie związane z wytworzeniem kwalifikowanego IP
 • nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego
 • nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,
 • nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy zauważyć, że nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych oraz nabywanie kwalifikowanych IP prowadzi do obniżenia wskaźnika.

Przy wyliczeniu należy wziąć pod uwagę jedynie koszty poniesione wyłącznie w związku z pracą nad kwalifikowanym IP, nie uwzględnia się kosztów odsetek, opłat finansowych, kosztów związanych z nieruchomością, w której wytwarzane jest kwalifikowane IP itp. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, koszty pracy własnej nie są brane pod uwag przy kalkulacji wskaźnika.

Wskaźnik nexus obliczany jest odrębnie dla dochodów z poszczególnych IP, a w zeznaniu podatkowym uwzględnia się łącznych dochód podlegający opodatkowaniu stawką preferencyjną. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani do wyodrębnienia każdego kwalifikowanego IP w prowadzonych księgach rachunkowych np. na kontach ksiąg pomocniczych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP. Podatnicy nie prowadzący ksiąg rachunkowych są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji np. w formie arkusza kalkulacyjnego.

 

Termin skorzystania z ulgi

Zgodnie objaśnieniami opublikowanymi w lipcu 2019 roku, ulgę IPBOX można rozliczać dopiero w zeznaniu za dany rok podatkowy. Nie jest możliwe skorzystanie z preferencyjnego opodatkowaniu przy kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy uiszczanych w ciągu tego roku. Zaliczki te należy uiszczać według standardowych stawek.

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

IP Box- ważne objaśnienia

Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję objaśnień w sprawie IP Box.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box/

Zmiana rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących na podmioty korzystające z kas fiskalnych nałożono dodatkowe obowiązki m.in.
– konieczność dostosowania przypisania oznaczeń literowych do odpowiednich stawek podatku w terminie do 31 lipca 2019 roku
– wprowadzenie zmian w zakresie wystawienia i wydania paragonu fiskalnego (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia)
– obowiązek zapoznania osób obsługujących kasy z nowymi przepisami.
Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Zebrania oświadczeń jest obowiązkowe przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie rejestrującej, a w przypadku gdy ewidencjonowanie rozpoczęto przed wejściem w życie rozporządzenia należy je uzyskać do 31 maja 2019 roku. Wzór oświadczenia zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia (link poniżej).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

 

Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2019 roku.

Podpisywanie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę podpisu sprawozdań finansowych profilem zaufanym:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Więcej informacji o składaniu eSprawozdań zostało zamieszczone w Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/e-sprawozdania-finansowe/

 

Podatki 2019 – zmiany

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, tj. uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Stratę rozlicza się w ramach przychodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata.
Nowe zasady nie dotyczą strat:
– z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
– z niezrealizowanych zysków,
– ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi będzie trzeba prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową, tak aby możliwe było obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

CIT 9%

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność została obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro (5.135.000 zł w 2019 roku). Po ich przekroczeniu obowiązywały będą zaliczki na podatek w stawce podstawowej 19%.  Należy zaznaczyć, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT) a stawka jest stosowana wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podobnie jak przy wprowadzaniu ulgowej stawki na poziomie 15% wprowadzono ograniczenia jej zastosowania m.in. w przypadku spółek dzielonych, podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa itp.

 

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Wprowadzone od 2019 roku zmiany umożliwiają zaliczanie wynagrodzenia wypłacanego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na złe długi umożliwia korektę rozliczonego podatku VAT, jeśli w określonym czasie po upływie terminu płatności, kontrahent nie dokonał zapłaty. Dotychczas korekty można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności faktury. W 2019 roku termin ten uległ skróceniu i już po po upływie 90 dni od daty płatności faktury będzie można dokonać korekty podatku należnego. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury również po upływie 90 dni od daty płatności faktury.