Kategoria: CIT

Wykaz podatników – złagodzenie sankcji

Z dniem 1 lipca 2020 roku złagodzono zapisy dotyczące płatności powyżej 15  tyś zł:

 • wydłużono czas na poinformowanie urzędu o płatności na rachunek bankowy spoza listy w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych z 3 do 7 dni od dnia zlecenia przelewu, przy czym w okresie trwania epidemii COVID-19 obowiązuje 14 dniowy okres.
 • zmieniono adresata informacji z urzędu skarbowego sprzedawcy na urząd skarbowy nabywcy dokonującego płatności.
 • wprowadzono możliwość składania zawiadomienia jednorazowo dla danego rachunku bankowego wskazanego przez sprzedawcę (a nie przy każdej płatności).
 • zapłata w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) na rachunek nieujawniony w Wykazie podatników VAT, nie będzie już skutkowała koniecznością wyłączenia z kosztów podatkowych. W efekcie w przypadku zastosowania MPP nie będzie konieczności sprawdzania rachunku bankowego podatnika w ww wykazie. Zmiana ma zastosowanie wstecz tj. do płatności dokonanych również w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 roku.
 • nowelizacja zlikwidowała  sankcje w przypadkach dokonywania zapłaty należności wynikającej z faktur dokumentujących czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę bez względu na to, czy dostawca posiada ewentualnie rachunek w polskim banku z uwagi na fakt zarejestrowania dla innych celów czy transakcji.

Jednocześnie przypominamy, że urzędy stoją na stanowisku, iż płatności kartą płatniczą nie są uznawane za płatność za pośrednictwem rachunku bankowego. Potwierdzają to również interpretacje, przykładowo  0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM regulowanie należności kartą płatniczą należy traktować jak płatność gotówką, a nie zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego.

Płatności powyżej 15 tyś złotych powinny być dokonywane wyłącznie z rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Sprawozdania finansowe 2019

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2019 roku maja obowiązek zatwierdzić sprawozdania finansowe za 2019 rok do dnia 30 września 2020 roku.

W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania, przedsiębiorcy składają sprawozdanie wraz z kompletem dokumentów tj. sprawozdaniem zarządu z działalności jednostki oraz uchwałami, do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-sprawozdania wyłącznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców (projekt)

Wybrane planowane zmiany wprowadzane w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, które 27 marca 2020r.  będą omawiane i procesowane w Sejmie:

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych w przypadku pracowników zatrudnionych w firmach, które odczują co najmniej 15-procentowy spadek obrotów. Dopłaty będą dotyczyły przestoju, czyli całkowitego zaprzestania produkcji albo zmniejszenia pracownikowi czas pracy co najmniej o 20%, ale nie więcej niż o połowę pełnego etatu w przypadku ograniczenia działalności. W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać wsparcie w wysokości ok. 1,5 tyś zł na każdego pracownika, a w przypadku ograniczenia etatu ok. 2,4 tyś zł na pracownika. Dofinansowanie będzie przysługiwało na pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 10 454 zł.

Gwarantowane świadczenia miesięczne dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, które zawarły takie umowy lub prowadzą działalność od 1 lutego 2020 r. Wypłaty będą dokonywane przez ZUS i będą wynosiły 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 maksymalnie dziewięć osób na trzy miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników, a obowiązek ten przejmuje na siebie budżet państwa. Ulga będzie dotyczyła również samozatrudnionych, ale pod warunkiem, że ich przychód w lutym nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok zostanie przesunięty do końca maja 2020, a w przypadku szpitali i organizacji pożytku publicznego do końca lipca 2020 r.

Termin sprawozdawczości finansowej za 2019 rok, min. przygotowanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań oraz ich publikowanie. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek. Minister Finansów w rozporządzeniu określi nowe terminy.

– Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok nie zostanie przesunięty (termin mija 30 kwietnia 2020 roku), jednak zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów nie będzie żadnych sankcji, w przypadku złożenia ich po terminie do końca maja.

– Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

– Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy z 35 do 32 godzin.

– Na wniosek podatnika będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

– Wprowadzone zostanie zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

– Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.)

– Nastąpi przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów za okres marzec–grudzień 2020 r.

– Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

– Odroczono do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).

– Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.

– W celu ułatwienia sytuacji w branży turystycznej wprowadzono przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, zamiast obowiązujących dotychczas 14 dni oraz możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Kontrola płatności na rzecz kontrahentów w 2020 roku

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 listopada zmianami w zakresie opodatkowania VAT towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (min. paliwa, stal, tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria), zwracamy uwagę na konieczność dokładnego sprawdzania zapisów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów.  Faktury objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinny mieć stosowną adnotację, aczkolwiek może się zdarzyć błąd sprzedawcy, w wypadku wątpliwości lepiej jest zapłacić z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.
Zmiana dotyczy transakcji przekraczających kwotę 15 tyś zł.
Za nieprzestrzeganie zasad podzielonej płatności grożą sankcja finansowe.
Konieczność opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności oznacza:
– konieczność posiadania rachunku bankowego „biznesowego”, ponieważ banki nie tworzą dedykowanych rachunków VAT dla rachunków bankowych prywatnych ani nie udostępniają w takich rachunkach opcji płacenia z mechanizmem podzielonej płatności.
– brak możliwości płacenia kartą kredytową w przypadku zakupu towarów z załącznika 15 tj. brak możliwości opłacenia zakupu laptopów w kwocie przewyższającej 15 tyś zł kartą kredytową.
Jednocześnie przypominam, że od 1 stycznia 2020 wprowadzone zostaną  ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków o wartości przekraczającej 15 tyś zł, jeżeli nie zostaną opłacone na rachunek bankowy wskazany w  wykazie podatników tzw. Białej Księdze.  Aby uniknąć wyjaśniania i opóźnień w płatności Państwa faktur, prosimy już dziś zweryfikować, czy podane dane o rachunkach bankowych są poprawne => podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Ograniczanie zatorów płatniczych – zmiany od 1.01.2020

Od kilku lat obowiązują przepisy w zakresie podatku od towarów i usług obligujące podatników do skorygowania odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów, w stosunku do których nie uregulowano zobowiązania i minęło 90 dni od terminu płatności. Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie przepisy mające na celu zaadresowanie tematu na gruncie podatków dochodowych (CIT, PIT) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Obowiązek korekty podstawy opodatkowania będzie obowiązywał po upływie 90 dni od terminu płatności. Podatnicy powinni dokonywać korekty podstawy opodatkowania nie tylko w deklaracji rocznej, ale także przy wyliczaniu zaliczek na podatek.

NIP na paragonie fiskalnym od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu fiskalnego będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie zawarto NIP nabywcy. Powyższe dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2020 roku. Nadal będzie więc możliwe wystawienie faktury do paragonu wystawionego w 2019 roku mimo, że nie zawierał on NIP.

Powyższe nie będzie miało zastosowania do podmiotów świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Faktury do paragonów bez NIP będą mogły być nadal wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy kasa fiskalna nie posiada technicznych możliwości wprowadzenia NIP na paragonie fiskalnym, to począwszy od 2020 roku sprzedaż, która ma być udokumentowana fakturą nie będzie mogła być na kasie fiskalnej rejestrowana.

Wykaz podatników „Biała lista” – z wyjaśnień Ministerstwa Finansów

-> Dowodem, że podatnik dokonał weryfikacji kontrahenta lub że transakcja została dokonana na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie, jest wygenerowana informacja z  Wykazu w postaci pliku pdf, zrzutu ekranu przechowywana elektronicznie lub wydrukowana.

-> W przypadku technicznej niedostępności Wykazu, należy zachować zrzut informujący o problemach technicznych. Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza Wykazu, może być różnie wyeliminowane poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) o zleceniu przelewu na rachunek spoza listy. Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

-> Rachunki wirtualne nie są umieszczone w wykazie, a wyświetlany jest komunikat informujący, że rachunek powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym odpowiedniego podmiotu. Zalecane jest potwierdzenie w wykazie po numerze rachunku rozliczeniowego w celu sprawdzenia, czy jest zgłoszony dla właściwego podmiotu.

-> Płatności kartą debetową/ kredytową oraz szybkie płatności internetowe traktowane są jako zlecenia płatnicze a nie jako płatności dokonane przelewem i nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu.

-> W przypadku dokonania płatności za transakcję na kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy nieznajdujący się w Wykazie, nabywca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie wraz z dostawcą towaru/ usługi za jego zaległości podatkowe w tej części podatku VAT, która proporcjonalnie przypada na tę dostawę.

Dodatkowo informujemy,  że od 1 listopada 2019 istnieje możliwość płacenia w mechanizmie podzielonej płatności za proformy. Płatność taka traktowana jest jako zaliczka, w związku z powyższym należy zamiast numeru faktury umieścić wyraz zaliczka.

 

IPBOX – preferencyjne opodatkowanie 5%

Podstawa prawna

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – art. 30ca i art. 30cb

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – art. 24d i art. 24e

 

Podmioty mogące skorzystać z preferencyjnego opodatkowania

Na gruncie ustawy o PIT:

 1. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
 2. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako:
  – przedsiębiorstwa w spadku
  – wspólnicy spółki cywilnej
  – wspólnicy spółki jawnej
  – wspólnicy spółki partnerskiej
  – wspólnicy spółki komandytowej.

Na gruncie ustawy o CIT:

– osoby prawne
– spółki kapitałowe w organizacji
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi zastrzeżeniami)
– spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP
– podatkowe grupy kapitałowe
– spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Jednostka może skorzystać z preferencji, jeśli dochód z kwalifikowanych IP podlega opodatkowaniu w Polsce.

 

Warunki skorzystania z ulgi

W celu skorzystania z ulgi konieczne jest twórcze przyczynienie się do powstania kwalifikowanego IP, tym samym trzeba łącznie spełnić określone warunki, na które składają się:

 1. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

Zgodnie z ustawą działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Oznacza to, prowadzenie działalności w sposób:
– twórczy tzn. posiada cechę nowości, której stopień nie ma znaczenia i wystarczające jest działanie na skalę przedsiębiorstwa. Ulga nie dotyczy działań rutynowych.
– systematyczny tzn. prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, zaplanowany, według pewnego systemu np. z założonymi do osiągnięcia celami i harmonogramem.
– zwiększający zasoby wiedzy oraz jej wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań tzn. poprzez zdobywanie i wykorzystanie aktualnie dostępnej wiedzy i umiejętności w celu planowania oraz projektowania i tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług. Jest to rozumiane jako dążenie  do ulepszania istniejących rozwiązań w oparciu wiedzę pochodzącą z badań i doświadczeń, które prowadzi przedsiębiorca.

 1. Wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie w ramach działalności badawczo-rozwojowej kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Zgodnie z zapisami, z ulgi nie będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który osiąga swoje dochody z patentu, który jedynie nabył od podmiotu trzeciego, ponieważ nabywca ani nie stworzył, ani nie rozwinął, ani nie ulepszył tego patentu.

Zgodnie z przepisami podatkowym katalogi kwalifikowanych praw własności intelektualnej obejmują:
– patent
– prawo ochronne na wzór użytkowy
– prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
– prawo z rejestracji topografii układu scalonego
– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
– prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej
– autorskie prawo do programu komputerowego.

Jest to lista zamknięta.

 1. Podlega ochronie prawnej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych.

 

Wskaźnik Nexus – wyliczenie dochodu do opodatkowania preferencyjną stawką 

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus liczonego zgodnie ze wzorem

(a+b)*1,3
__________

a+b+c+d

gdzie:

a. prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojowa związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej np. koszty pracowników realizujących działania badawczo-rozwojowe, własne wydatki bezpośrednie związane z wytworzeniem kwalifikowanego IP

b. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego

c. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy zauważyć, że nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych oraz nabywanie kwalifikowanych IP prowadzi do obniżenia wskaźnika.

Przy wyliczeniu należy wziąć pod uwagę jedynie koszty poniesione wyłącznie w związku z pracą nad kwalifikowanym IP, nie uwzględnia się kosztów odsetek, opłat finansowych, kosztów związanych z nieruchomością, w której wytwarzane jest kwalifikowane IP itp. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, koszty pracy własnej nie są brane pod uwag przy kalkulacji wskaźnika.

Wskaźnik nexus obliczany jest odrębnie dla dochodów z poszczególnych IP, a w zeznaniu podatkowym uwzględnia się łącznych dochód podlegający opodatkowaniu stawką preferencyjną. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani do wyodrębnienia każdego kwalifikowanego IP w prowadzonych księgach rachunkowych np. na kontach ksiąg pomocniczych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane IP. Podatnicy nie prowadzący ksiąg rachunkowych są zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji np. w formie arkusza kalkulacyjnego.

 

Termin skorzystania z ulgi

Zgodnie objaśnieniami opublikowanymi w lipcu 2019 roku, ulgę IPBOX można rozliczać dopiero w zeznaniu za dany rok podatkowy. Nie jest możliwe skorzystanie z preferencyjnego opodatkowaniu przy kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy uiszczanych w ciągu tego roku. Zaliczki te należy uiszczać według standardowych stawek.

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka