Kategoria: CIT

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 roku

Limit przychodów za 2016 rok obligujący do prowadzenia w 2017 roku ksiąg rachunkowych wynosi 2 mln euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Przeliczony limit wynosi 8.595.200 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2017 roku wprowadzono 15% stawkę CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Ustawa przewiduje jednak wyłączenia z możliwości stosowania obniżonej stawki m.in. dla podmiotów, które powstały w wyniku przekształcenia, połączenia, podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, czy wniesienia aportem składników majątku pochodzących z likwidacji innych podatników CIT.

Preferencyjna stawka będzie mogła być stosowana przez podmioty uprawnione z początkiem pierwszego roku rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 roku. Oznacza, to że m.in. podmioty, które rozpoczęły działalność w drugiej połowie 2016 roku i pierwszy rok obrotowy kończą 31 grudnia 2017 roku, będą mogły stawkę obniżoną stosować dopiero począwszy od 2018 roku, pod warunkiem spełnienia kryteriów m.in. statusu małego podatnika.

Podatnicy nieuprawnieni do obniżonej stawki rozliczają podatek dochodowy według stawki 19%.