Kategoria: Kadry

Pracownicze programy kapitałowe – PPK

Założenia:

 • Obowiązkowe dla pracodawcy. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy, które w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK posiadają Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pod warunkiem, że przystąpi do nich co najmniej 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto.
 • Automatyczne objęcie wszystkich pracowników i części osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne w wieku 18-54 lata
 • Pracownicy w wieku 55-70 lat zgłaszani są wyłącznie na ich wniosek złożony pracodawcy
 • Pracownicy mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK


Kto podlega PPK:

 • Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę
 • Osoby współpracujące w oparciu o umowę zlecenie o ile podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
 • Pracownicy na zwolnieniach, urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Członkowie Rady Nadzorczej pobierający wynagrodzenie

którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przepracowali u Pracodawcy 3 miesiące bez względu na wielkość etatu i nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa w PPK.


Terminy

 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (wg stanu na 30 czerwca 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.04.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        11.05.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2020
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób (wg stanu na 31 grudnia 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.07.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.10.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.11.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  styczeń 2021
 • Pozostałe przedsiębiorstwa
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2021
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              23.04.2021
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.05.2021
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2021

Źródła finansowania:

 • Pracodawcy
  – 1,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata obowiązkowa)
  – do 2,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Pracownicy
  – 2% wynagrodzenia (wpłata obowiązkowa), z możliwością zmniejszenia do 0,5% wynagrodzenia na wniosek pracownika, gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej
  – do 2% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Fundusz Pracy
  – 250 PLN wpłata powitalna (jednorazowa)
  – 240 PLN wpłata roczna

 

Wpływ PPK na pensję netto i koszt pracodawcy

Przeliczenia na bazie składki obowiązkowej 1,5% u pracodawcy i 2% u pracownika

 • Pensja brutto 3.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 68 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 45 zł
 • Pensja brutto 4.500 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 101 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 68 zł
 • Pensja brutto 6.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 135 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 90 zł

 

Wypłaty środków

 • Przed osiągnięciem wieku 60 lat

– 100% – po zwróceniu dopłat z Funduszu Pracy, 30%  środków jako składek do ZUS i potrąceniu podatku od zysków kapitałowych
– 100% – wkład własny na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej w okresie 15 lat
– do 25% w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, współmałżonka lub dziecka – lista w ustawie, bezzwrotnie

 • Po osiągnięciu wieku 60 lat

– 25% – jednorazowo
– 75% – w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Przy płatności w mniejszej liczbie rat konieczne opłacenie podatku od zysków kapitałowych


Zaniechania w zakresie PPK – kary

Zatrudniający uchylający się od wprowadzenia PPK w terminie lub nakłaniający pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Zatrudniający, który nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK lub nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach może także podlegać karze grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł.

Kadry 2019 – przypomnienie

 • Pracownicy powinni wykorzystać zaległy urlop do dnia 30 września następnego roku
  Nieudzielenie pracownikowi urlopu we wskazanym terminie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowników i jest zagrożone karą grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł.
 • Ewidencja czasu pracy
  Pracodawca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem należy wykazywać liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej i nadgodzin), godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, określenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak też wymiaru nieobecności nieusprawiedliwionej. Dodatkowo w przypadku dni wolnych należy wskazania tytuł ich udzielenia, przykładowo dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy/ dzień wolny za pracę w takim dniu/dzień wolny z tytułu niedzieli lub święta. Konieczne jest również przechowywanie wniosków pracowników dotyczący udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub zwolnienia na dziecko do lat 14 jak i dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego systemu czasu pracy.
  Rozporządzenie umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji czasu pracy dla:
  – pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy.
  – zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy
  – otrzymujących ryczałt za pracę w nocy lub w nadgodzinach (art. 149 § 2 Kodeksu Pracy)
  Uproszczenie ewidencji czasu pracy w przypadku tych pracowników polega na braku obowiązku wykazywania godzin pracy, jednak obowiązkowe pozostaje ujmowanie w ewidencji dni wolnych, ze wskazaniem tytułu ich udzielenia, zwolnienia od pracy, nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych lub urlopu.
  Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres.
  Nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł.
 • diety
  Wypłaty diet w kwotach przekraczających wartości wskazane w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej podlegają doliczeniu do dochodów pracowników.
 • zwolnienie z PIT przychodów osób do ukończenia 26 roku życia
  Zwolnieniu podlegają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku prac oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia przy zastosowaniu wskazanego limitu kwotowego.
  W 2019 roku limit ten wynosi 35.636,67 zł i dotyczy okresu sierpień- grudzień 2019. W 2020 będzie wynosił 85.528 zł.
  Zwolnieniem nie są objęte wszystkie dochody, nie dotyczy ono m.in. umów o dzieło czy przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej.
  W 2019 roku zwolnienie będzie miało zastosowanie w zeznaniu rocznym, co oznacza brak zmiany pobierania zaliczek na podatek w trakcie roku. Jednakże podatnicy mogą złożyć płatnikowi (np. pracownik pracodawcy) oświadczenie, że ich przychody uzyskane w okresie sierpień- grudzień będą w całości korzystały ze zwolnienia, wówczas płatnik będzie zwolniony z pobierania zaliczek od przychodów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wskazanego oświadczenia. Zwolnienie jest stosowane najpóźniej do miesiąca, w którym przekroczony zostanie próg kwotowy tj. w 2019 roku kwota 35.636,67 zł.
  Złożenie oświadczenia przez podatnika ma znaczenie jedynie dla wyliczania zaliczek w 2019 roku. W roku 2020 zwolnienie będzie stosowane automatycznie dla pracowników, których wiek i limit przychodów będą spełniały kryteria wskazane w ustawie. Pracownik będzie mógł natomiast złożyć wniosek o nie stosowanie zwolnienia z PIT.

Ważne terminy – luty 2019

28.02.2018

 • przekazanie podatnikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11, PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R)
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Ważne terminy – styczeń 2019

8.01.2019

Wybór płatności składek ZUS w wymiarze zależnym od osiąganych przychodów.

 

 

31.01.2019

 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11; PIT-8C). Termin dotyczy przekazania danych do urzędu skarbowego, pracownicy nadal otrzymują deklaracje do końca lutego.
 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 r. (PIT-16A)
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego (CIT-10Z, CIT-6R)
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

 

Wynagrodzenie minimalne 2019

W 2019 roku pensja minimalna wzrasta z poziomu 2.100 zł brutto do kwoty 2.250 zł przy pełnym wymiarze etatu. W efekcie zmiany pracownik otrzyma netto około 104 zł więcej, a koszt pracodawcy wzrośnie o ok. 180 zł.
Zmiana płacy minimalnej nie wymaga aneksowania umów, możliwa jest zarówno zmiana umowy i podwyższenie wynagordzenia jak i wypłacanie wyrównania do wysokości wynagrodzenia minimalnego.
Skutkiem zmian będzie wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Ze wzrostem płacy minimalnej zostanie podwyższona minimalna stawka godzinowa. W 2019 roku wyniesie ona 14,70 zł brutto za godzinę pracy.

Jeden indywidualny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą dokonywać płatności z tytułu wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Jeszcze w tym roku ZUS poinformuje płatników o indywidualnym numerze konta.

Płatnicy posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), będą mogli uzyskać te dane na swoim profilu.

Płatnicy nieposiadający profilu powinni  go niezwłocznie założyć założyć. Informacje o rejestracji można uzyskać na stronie ZUS http://www.zus.pl/pue/rejestracja, w  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS tel. 22 560 16 00 lub osobiście na Salach Obsługi Klientów w jednostkach ZUS. Jednocześnie przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 stycznia 2016 roku lekarze mają możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (ZUS ZLA). Zwolnienie wystawione w formie elektronicznej, dotyczące osoby ubezpieczonej zgłoszonej do ubezpieczeń przez danego płatnika składek, będzie przekazywane temu płatnikowi bezpośrednio na jego profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Od 1 lipca 2018 roku tradycyjne, papierowe zwolnienia lekarskie nie będą wystawiane.

Wymiar czasu pracy w 2017 roku

Styczeń – 168 godzin
Luty – 160 godzin
Marzec – 184 godziny
Kwiecień – 152 godziny
Maj – 168 godzin
Czerwiec – 168 godzin
Lipiec – 168 godzin
Sierpień – 176 godzin
Wrzesień – 168 godzin
Październik – 176 godzin
Listopad – 160 godzin
Grudzień – 152 godziny.

Współczynnik urlopowy w 2017 roku wynosi 20,83.

W 2017 roku w sobotę wypada święto 11 listopada Pracodawcy, u których soboty są dniami wolnymi z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, muszą wyznaczyć inny dzień wolny od pracy w zamian za to święto.