Kategoria: Kadry

Zaległy urlop wypoczynkowy

Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku, za który dany urlop mu się należy. Na mocy art.168 Kodeksu Pracy termin udzielenia zaległego urlopu za dany rok kalendarzowy może  ulec przesunięciu do końca września następnego roku tj. do 30 września 2020 roku za rok 2019. Dopuszczalne jest udzielenie urlopu zaległego w ostatnim dniu września następnego roku. Nieudzielenie urlopu wypoczynkowego w wymaganych ustawowo terminach jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, a odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania terminów ponosi wyłącznie pracodawca,  bez względu na przyczynę. Pracodawca ma prawo wysłania pracownika na zaległy urlop, nawet jeśli pracownik nie wyraża na to zgody.

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców (projekt)

Wybrane planowane zmiany wprowadzane w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, które 27 marca 2020r.  będą omawiane i procesowane w Sejmie:

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych w przypadku pracowników zatrudnionych w firmach, które odczują co najmniej 15-procentowy spadek obrotów. Dopłaty będą dotyczyły przestoju, czyli całkowitego zaprzestania produkcji albo zmniejszenia pracownikowi czas pracy co najmniej o 20%, ale nie więcej niż o połowę pełnego etatu w przypadku ograniczenia działalności. W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać wsparcie w wysokości ok. 1,5 tyś zł na każdego pracownika, a w przypadku ograniczenia etatu ok. 2,4 tyś zł na pracownika. Dofinansowanie będzie przysługiwało na pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 10 454 zł.

Gwarantowane świadczenia miesięczne dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, które zawarły takie umowy lub prowadzą działalność od 1 lutego 2020 r. Wypłaty będą dokonywane przez ZUS i będą wynosiły 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 maksymalnie dziewięć osób na trzy miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników, a obowiązek ten przejmuje na siebie budżet państwa. Ulga będzie dotyczyła również samozatrudnionych, ale pod warunkiem, że ich przychód w lutym nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok zostanie przesunięty do końca maja 2020, a w przypadku szpitali i organizacji pożytku publicznego do końca lipca 2020 r.

Termin sprawozdawczości finansowej za 2019 rok, min. przygotowanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań oraz ich publikowanie. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek. Minister Finansów w rozporządzeniu określi nowe terminy.

– Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok nie zostanie przesunięty (termin mija 30 kwietnia 2020 roku), jednak zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów nie będzie żadnych sankcji, w przypadku złożenia ich po terminie do końca maja.

– Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

– Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy z 35 do 32 godzin.

– Na wniosek podatnika będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

– Wprowadzone zostanie zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

– Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.)

– Nastąpi przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów za okres marzec–grudzień 2020 r.

– Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

– Odroczono do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).

– Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.

– W celu ułatwienia sytuacji w branży turystycznej wprowadzono przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, zamiast obowiązujących dotychczas 14 dni oraz możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki edukacyjnej z powodu COVID-19

Na podstawie rządowej specustawy, rodzice dzieci poniżej 8 roku życia mają możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19. Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14. Należy w tym celu wypełnić oświadczenie dostępne na stronie ZUS -> https://www.zus.pl/documents/10182/24142/OŚWIADCZENIE+dodatkowy+zasiłek+opiekuńczy.docx/2050abcc-fb2c-bee1-e4dc-5ef122d38edd.
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ZUS niewymagany jest wniosek Z-15A.

Zasiłek opiekuńczy dla pracowników

W przypadku chęci skorzystania z opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny obligatoryjne jest uzupełnienie odpowiedniego wniosku:
– Wniosek Z-15A – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.
-Wniosek Z-15B – Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez:
-> 60 dni w roku na sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8 oraz nad dzieckiem chorym do lat 14.
-> 14 dni w roku w przypadku opieki nad dzieckiem chorym powyżej 14. roku życia lub innym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie opieki).

Brak wymaganych dokumentów skutkuje brakiem prawa do zasiłku opiekuńczego. Roszczenie o wypłatę zasiłku opiekuńczego przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

Badania profilaktyczne oraz szkolenia BHP w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz pojawiającymi się trudnościami w wypełnianiu obowiązków pracodawcy w zakresie badań lekarskich oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, Główny Inspektor Pracy ogłosił stanowisko zgodnie z którym:

– zawieszony zostaje obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego. Obowiązkowe pozostaje wystawianie skierowań na takie badania. Terminowe wystawianie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełniania ciążącego na nim obowiązku. Badania powinny być wykonane niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia.

– utrzymany zostaje obowiązek niedopuszczenia do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego (badania wstępne)

dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium o czasie trwania min. 3 godzin. Pracownicy powinni otrzymać komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zapoznanie się z tematem.

dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium o czasie trwania min. 8 godzin. Pracownicy powinni otrzymać komplet niezbędnych materiałów umożliwiających im zapoznanie się z tematem.

– dopuszczona zostaje możliwość przeprowadzenia egzaminów sprawdzających przyswojenie wiedzy przez uczestnika szkolenia okresowego niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

– utrzymany zostaje obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku (stanowiska robotnicze, inne narażone na działanie czynników szkodliwych/ uciążliwych dla zdrowia, uczniowie/ studenci odbywający praktyki).

Pracownicze programy kapitałowe – PPK

Założenia:

 • Obowiązkowe dla pracodawcy. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnione są jedynie firmy, które w dniu rozpoczęcia stosowania do nich przepisów ustawy o PPK posiadają Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) pod warunkiem, że przystąpi do nich co najmniej 25% pracowników firmy, a składka do PPE będzie wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto.
 • Automatyczne objęcie wszystkich pracowników i części osób współpracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne w wieku 18-54 lata
 • Pracownicy w wieku 55-70 lat zgłaszani są wyłącznie na ich wniosek złożony pracodawcy
 • Pracownicy mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa w programie. Pracownik będzie ponownie, automatycznie włączony do programu PPK co cztery lata od pierwszego zapisu do PPK. Każdy pracownik może także w dowolnym momencie znów zapisać się do PPK jak też zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK


Kto podlega PPK:

 • Pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę
 • Osoby współpracujące w oparciu o umowę zlecenie o ile podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu
 • Pracownicy na zwolnieniach, urlopach macierzyńskich i wychowawczych
 • Członkowie Rady Nadzorczej pobierający wynagrodzenie

którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przepracowali u Pracodawcy 3 miesiące bez względu na wielkość etatu i nie złożyli rezygnacji z uczestnictwa w PPK.


Terminy

 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób (wg stanu na 30 czerwca 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.04.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        11.05.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2020
 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób (wg stanu na 31 grudnia 2019)
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.07.2020
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              24.10.2020
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.11.2020
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  styczeń 2021
 • Pozostałe przedsiębiorstwa
  – rozpoczęcie procesu PPK                                                               01.01.2021
  – termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK                              23.04.2021
  – termin podpisania umowy o prowadzenie PPK                        10.05.2021
  – odprowadzenie pierwszej wpłaty do PPK                                  lipiec 2021

Źródła finansowania:

 • Pracodawcy
  – 1,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata obowiązkowa)
  – do 2,5% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Pracownicy
  – 2% wynagrodzenia (wpłata obowiązkowa), z możliwością zmniejszenia do 0,5% wynagrodzenia na wniosek pracownika, gdy jego wynagrodzenie nie przekracza 120% płacy minimalnej
  – do 2% wynagrodzenia pracownika (wpłata dobrowolna)
 • Fundusz Pracy
  – 250 PLN wpłata powitalna (jednorazowa)
  – 240 PLN wpłata roczna

 

Wpływ PPK na pensję netto i koszt pracodawcy

Przeliczenia na bazie składki obowiązkowej 1,5% u pracodawcy i 2% u pracownika

 • Pensja brutto 3.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 68 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 45 zł
 • Pensja brutto 4.500 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 101 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 68 zł
 • Pensja brutto 6.000 zł
  – wypłata wynagrodzenia dla pracownika niższa o 135 zł
  – koszt pracodawcy wyższy o 90 zł

 

Wypłaty środków

 • Przed osiągnięciem wieku 60 lat

– 100% – po zwróceniu dopłat z Funduszu Pracy, 30%  środków jako składek do ZUS i potrąceniu podatku od zysków kapitałowych
– 100% – wkład własny na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej w okresie 15 lat
– do 25% w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, współmałżonka lub dziecka – lista w ustawie, bezzwrotnie

 • Po osiągnięciu wieku 60 lat

– 25% – jednorazowo
– 75% – w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Przy płatności w mniejszej liczbie rat konieczne opłacenie podatku od zysków kapitałowych


Zaniechania w zakresie PPK – kary

Zatrudniający uchylający się od wprowadzenia PPK w terminie lub nakłaniający pracowników do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Zatrudniający, który nie dopełnia obowiązku terminowego zawarcia w imieniu pracowników umowy o prowadzenie PPK lub nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianych terminach może także podlegać karze grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 1 mln zł.

Kadry 2019 – przypomnienie

 • Pracownicy powinni wykorzystać zaległy urlop do dnia 30 września następnego roku
  Nieudzielenie pracownikowi urlopu we wskazanym terminie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracowników i jest zagrożone karą grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł.
 • Ewidencja czasu pracy
  Pracodawca jest obowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników. Zgodnie z obowiązującym rozporządzaniem należy wykazywać liczbę przepracowanych godzin (w tym w porze nocnej i nadgodzin), godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, określenie rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, jak też wymiaru nieobecności nieusprawiedliwionej. Dodatkowo w przypadku dni wolnych należy wskazania tytuł ich udzielenia, przykładowo dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy/ dzień wolny za pracę w takim dniu/dzień wolny z tytułu niedzieli lub święta. Konieczne jest również przechowywanie wniosków pracowników dotyczący udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub zwolnienia na dziecko do lat 14 jak i dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego systemu czasu pracy.
  Rozporządzenie umożliwia prowadzenie uproszczonej ewidencji czasu pracy dla:
  – pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy.
  – zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy
  – otrzymujących ryczałt za pracę w nocy lub w nadgodzinach (art. 149 § 2 Kodeksu Pracy)
  Uproszczenie ewidencji czasu pracy w przypadku tych pracowników polega na braku obowiązku wykazywania godzin pracy, jednak obowiązkowe pozostaje ujmowanie w ewidencji dni wolnych, ze wskazaniem tytułu ich udzielenia, zwolnienia od pracy, nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych lub urlopu.
  Pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres.
  Nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł.
 • diety
  Wypłaty diet w kwotach przekraczających wartości wskazane w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom sfery budżetowej podlegają doliczeniu do dochodów pracowników.
 • zwolnienie z PIT przychodów osób do ukończenia 26 roku życia
  Zwolnieniu podlegają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku prac oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia przy zastosowaniu wskazanego limitu kwotowego.
  W 2019 roku limit ten wynosi 35.636,67 zł i dotyczy okresu sierpień- grudzień 2019. W 2020 będzie wynosił 85.528 zł.
  Zwolnieniem nie są objęte wszystkie dochody, nie dotyczy ono m.in. umów o dzieło czy przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności gospodarczej.
  W 2019 roku zwolnienie będzie miało zastosowanie w zeznaniu rocznym, co oznacza brak zmiany pobierania zaliczek na podatek w trakcie roku. Jednakże podatnicy mogą złożyć płatnikowi (np. pracownik pracodawcy) oświadczenie, że ich przychody uzyskane w okresie sierpień- grudzień będą w całości korzystały ze zwolnienia, wówczas płatnik będzie zwolniony z pobierania zaliczek od przychodów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wskazanego oświadczenia. Zwolnienie jest stosowane najpóźniej do miesiąca, w którym przekroczony zostanie próg kwotowy tj. w 2019 roku kwota 35.636,67 zł.
  Złożenie oświadczenia przez podatnika ma znaczenie jedynie dla wyliczania zaliczek w 2019 roku. W roku 2020 zwolnienie będzie stosowane automatycznie dla pracowników, których wiek i limit przychodów będą spełniały kryteria wskazane w ustawie. Pracownik będzie mógł natomiast złożyć wniosek o nie stosowanie zwolnienia z PIT.

Ważne terminy – luty 2019

28.02.2018

 • przekazanie podatnikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11, PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R)
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Ważne terminy – styczeń 2019

8.01.2019

Wybór płatności składek ZUS w wymiarze zależnym od osiąganych przychodów.

 

 

31.01.2019

 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11; PIT-8C). Termin dotyczy przekazania danych do urzędu skarbowego, pracownicy nadal otrzymują deklaracje do końca lutego.
 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 r. (PIT-16A)
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego (CIT-10Z, CIT-6R)
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).

 

Wynagrodzenie minimalne 2019

W 2019 roku pensja minimalna wzrasta z poziomu 2.100 zł brutto do kwoty 2.250 zł przy pełnym wymiarze etatu. W efekcie zmiany pracownik otrzyma netto około 104 zł więcej, a koszt pracodawcy wzrośnie o ok. 180 zł.
Zmiana płacy minimalnej nie wymaga aneksowania umów, możliwa jest zarówno zmiana umowy i podwyższenie wynagordzenia jak i wypłacanie wyrównania do wysokości wynagrodzenia minimalnego.
Skutkiem zmian będzie wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych.

Ze wzrostem płacy minimalnej zostanie podwyższona minimalna stawka godzinowa. W 2019 roku wyniesie ona 14,70 zł brutto za godzinę pracy.