Kategoria: PIT

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Kadry jesień 2019– ważne zmiany

 • Obniżona stawka PIT od 1 października 2019 roku
  Nowelizacja ustawy wprowadziła obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc., natomiast stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. Tym samym w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. podczas obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w tym okresie zamiast stawki 18% stosuje się 17%. W skali roku daje to obciążenie podatkowe stawką 17,75% – średnioroczna stawka uwzględniająca opodatkowanie stawką 18% przez 9 miesięcy i stawką 17% przez 3 miesiące.
  Na wniosek podatnika płatnik może stosować stawkę 17,75% zamiast stawki 17%. Taki wniosek mogą chcieć złożyć podatnicy chcący uniknąć dopłaty do zeznania rocznego np. podatnik rozpoczynający pracę pod koniec 2019 roku uzyska wynagrodzenie opodatkowane stawką 17%, podczas gdy stawka stosowana łącznie do wszystkich dochodów uzyskanych w 2019 roku wyniesie 17,75%. Dla celów dowodowych korzystniejsze jest zachowanie formy pisemnej takiego wniosku.

 

 • Podwyższone koszty pracownicze
  Od października zmianie ulegają koszty uzyskania przychodów pracowników i wyniosą one:
  250 zł miesięczne (podstawowe, osoby pracujące na jednym etacie) – obecnie 111,25 zł
  300 zł miesięczne (osoby pracujące na jednym etacie dojeżdżające z innej miejscowości) – obecnie 139,06 zł.W efekcie zmienią się roczne koszty pracownicze wyniosą:

2019 przed zmianą

(jak w latach poprzednich)

2019 po zmianie

2020

(pełny rok ze zmianą)

Podstawowe

1.335,00

1.751,25

3.000,00

Dla dojeżdżających

1.668,72

2.151,54

3.600,00

Wieloetatowcy

2.002,05

2.626,54

4.500,00

Dojeżdżający wieloetatowcy

2.502,56

3.226,92

5.400,00

 

 •  Wzrost minimalnego wynagrodzenia –  2020 rok
  Rząd podjął decyzję o wzroście wynagrodzenia minimalnego za pracę. W 2020 roku będzie ono wynosiło 2.600 zł (w 2019 roku wynosi 2.250 zł). Dla pracodawcy oznacza to wzrost kosztów pracownika z ok. 2.710 zł do ok. 3.130 zł miesięcznie.
  Wzrośnie również stawka godzinowa do 17 zł (w 2019 roku wynosi ona 14,70 zł).

 

IP Box- ważne objaśnienia

Ministerstwo Finansów opublikowało ostateczną wersję objaśnień w sprawie IP Box.

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box/

Zmiana rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących na podmioty korzystające z kas fiskalnych nałożono dodatkowe obowiązki m.in.
– konieczność dostosowania przypisania oznaczeń literowych do odpowiednich stawek podatku w terminie do 31 lipca 2019 roku
– wprowadzenie zmian w zakresie wystawienia i wydania paragonu fiskalnego (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia)
– obowiązek zapoznania osób obsługujących kasy z nowymi przepisami.
Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Zebrania oświadczeń jest obowiązkowe przed rozpoczęciem ewidencjonowania na kasie rejestrującej, a w przypadku gdy ewidencjonowanie rozpoczęto przed wejściem w życie rozporządzenia należy je uzyskać do 31 maja 2019 roku. Wzór oświadczenia zawiera załącznik numer 1 do rozporządzenia (link poniżej).
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000816/O/D20190816.pdf

 

Rozporządzenie weszło w życie 1 maja 2019 roku.

Podpisywanie sprawozdań finansowych

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło usługę podpisu sprawozdań finansowych profilem zaufanym:

https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

 

Więcej informacji o składaniu eSprawozdań zostało zamieszczone w Portalu Podatkowym: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/e-sprawozdania-finansowe/

 

Podatki 2019 – zmiany

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, tj. uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Stratę rozlicza się w ramach przychodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata.
Nowe zasady nie dotyczą strat:
– z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
– z niezrealizowanych zysków,
– ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi będzie trzeba prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową, tak aby możliwe było obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

CIT 9%

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność została obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro (5.135.000 zł w 2019 roku). Po ich przekroczeniu obowiązywały będą zaliczki na podatek w stawce podstawowej 19%.  Należy zaznaczyć, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT) a stawka jest stosowana wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podobnie jak przy wprowadzaniu ulgowej stawki na poziomie 15% wprowadzono ograniczenia jej zastosowania m.in. w przypadku spółek dzielonych, podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa itp.

 

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Wprowadzone od 2019 roku zmiany umożliwiają zaliczanie wynagrodzenia wypłacanego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na złe długi umożliwia korektę rozliczonego podatku VAT, jeśli w określonym czasie po upływie terminu płatności, kontrahent nie dokonał zapłaty. Dotychczas korekty można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności faktury. W 2019 roku termin ten uległ skróceniu i już po po upływie 90 dni od daty płatności faktury będzie można dokonać korekty podatku należnego. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury również po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Podatek dochodowy terminy informacyjne

Forma opodatkowania
Do końca 2018 roku w przypadku zmiany formy opodatkowania podatnik był zobowiązany poinformować o tym urząd skarbowy do 20 stycznia danego roku. Od 2019 roku wprowadzona zsotałą zmiana terminu. Obecnie oświadczenia o wyborze podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub rezygnacji z tych form opodatkowania, jeżeli były stosowane w roku poprzednim będą składane do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Oświadczenia nadal sklądane są do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w postaci podatku liniowego oraz zryczałtowanego podatku dochodowego złożone na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. zachowują ważność w  kolejnych latach podatkowych.

 

Sposób opłacania podatku

Od 2019 roku zmianie ulega sposób zawiadamiania o sposobie opłacania zaliczek kwartalnie i w formie uproszczonej. Obecnie informację będzie się składało dopiero w rocznym zeznaniu. Do 2018 roku zmianę trzeba było zgłaszać do 20 lutego. Zmiana dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Ważne terminy – luty 2019

28.02.2018

 • przekazanie podatnikom informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11, PIT-8C)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2018 r. (IFT-1R)
 • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2018 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące

Ważne terminy – styczeń 2019

8.01.2019

Wybór płatności składek ZUS w wymiarze zależnym od osiąganych przychodów.

 

 

31.01.2019

 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28)
 • przekazanie urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 r. (PIT-11; PIT-8C). Termin dotyczy przekazania danych do urzędu skarbowego, pracownicy nadal otrzymują deklaracje do końca lutego.
 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR)
 • złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 r. (PIT-16A)
 • złożenie przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego (CIT-10Z, CIT-6R)
 • przekazanie do ZUS informacji o danych za 2018 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).