Kategoria: PIT

Ważne terminy – 20.02.2017

20 lutego 2017  
 upływa termin poinformowania urzędu skarbowego o metodzie wpłaty zaliczek z tytułu podatku dochodowego. Podatnicy podatku dochodowego mają możliwość wybrania zaliczek miesięcznych, kwartalnych lub uproszczonych. W przypadku braku poinformowania urzędu o zmianie, obowiązują takie same zasady, jak w roku ubiegłym tj. 2016.

Ważne terminy – 31.01.2016

31 stycznia 2017
Koncesja na sprzedaż alkoholu – złożenie pisemnego oświadczenia o wartości poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienie I raty opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym.
 przekazania przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej
 złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. (PIT-28)

Ważne terminy – 20.01.2017

20 stycznia 2017
 upływa termin złożenia oświadczenia przez podatników zamierzających w
2017 roku korzystać z kredytu podatkowego. Jest to preferencja
polegająca na tym, że przez rok podatnik jest zwolniony z płacenia
podatku dochodowego, w tym zaliczek na ten podatek. Należny podatek
rozliczany jest bez odsetek w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych.
Możliwe jest skorzystanie z kredytu podatkowego w roku następującym
bezpośrednio po:
– roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie
działalności, jeżeli w roku rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co
najmniej przez pełnych 10 miesięcy kalendarzowych, albo
– drugim roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie
działalności, jeżeli nie został spełniony poprzedni warunek.
 upływa termin pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
lub rezygnacji z dotychczasowej formy przez osoby fizyczne: skala
podatkowa/ podatek liniowy/ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
np. w zakresie najmu
 upływa termin zawiadomienia o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej
księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali
ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe.