Kategoria: PIT

Konstytucja Biznesu

Z końcem kwietnia 2018 roku wejdą w życie przepisy określane jako tzw. Konstytucja Biznesu, które mają na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców. Wprowadzono min.:

1. Działalność nierejestrowana
Osoby prowadzące drobną działalność będą mogły prowadzić ją bez formalnej rejestracji działalności i opłacania składek ZUS z tego tytułu pod warunkiem, że uzyskiwane przychody w żadnym z miesięcy nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku wynagrodzenie to nie może przekroczyć kwoty 1.050 zł. Przekroczenie limitu będzie wiązało się z koniecznością rejestracji działalności w CEIDG na zasadach ogólnych.
Rozwiązanie jest dostępne dla osób, które w ostatnich 60 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

2. Ulga na start
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG będą mogli przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nie płacić wskazanych składek, a jedynie opłacać za siebie składkę zdrowotną. Po upływie wskazanego okresu będą mogli przez następne 24 miesiące korzystać z tzw. „małego ZUS”, czyli skłądek wyliczanych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Ograniczenia:
– podjęcie działalności po raz pierwszy albo rozpoczęcie jej wykonywania ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
– brak możliwości wykonywania działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

3. Przyjazne relacje przedsiębiorca urzędnik
Wprowadzone przepisy podkreślają domniemanie uczciwości przedsiębiorcy oraz przyjazną interpretację przepisów tj. na korzyść przedsiębiorcy. Urzędy nie będą mogły min. żądać od przedsiębiorcy dokumentów którymi już dysponują oraz zostanie powołany Rzecznik Małych i średnich Przedsiębiorców.Zostanie także uruchomiony portal dla przedsębiorców, który umożliwi łatwiejszy kontakt oraz m.in. uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz składkach ZUS, będzie również przypominał przedsiębiorcom o najważniejszych terminach i zmianach w prawie.

W terminie późniejszym wejdą w życie zmiany dotyczące zawieszania działalności m.in. wprowadzające możliwość zawieszenia działalności na czas nieokreślony (obecnie maksymalny okres zawieszenia wynosi 24 miesiące).

Termin przedawnienia

Zgodnie z Ordynacją podatkową księgi podatkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że przespisy podatkowe wskazują w tym zakresie odmienne podejście. Termin przedawnienia wynosi 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin ten może ulec wydłużeniu lub upływ terminu może zostać zawieszony w wyniku określonych działań podatnika lub urzędu np. rozłożenie zapłaty podatku na raty czy wszczęcie postępowania administracyjnego. W przeszłości organy skarbowe wielokrotnie stały na stanowisku, że termin ulega też wydłużeniu w przypadku zaistnienia straty podatkowej i jej rozliczania w kolejnych latach. Jednak w listopadzie 2017 roku z uchwale NSA, sygn. akt II FPS3/17, ostatecznie wskazano, że organy podatkowe mogą weryfikować wysokość straty tylko do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok, w którym strata została poniesiona, a nie do czasu przedawnienia okresu, w którym strata została rozliczona.

Z dniem 31 grudnia 2018 roku ulegną przedawnieniu podatki, których termin płatności przypadał w 2013 roku min. podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 rok, podatek od towarów i usług za miesiąc listopad 2013 oraz wcześniejsze okresy.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne

Od 2018 roku podwyższeniu uległa wartość składników majątku, które mogą nie stanowić środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Limit został podwyższony z kwoty 3,5 tysiąca złotych do 10 tysięcy złotych. Takie składniki majątku mogą podatkowo zostać jednorazowo odpisane w koszty.

Nadal obowiązują przepisy umożliwiające małym przedsiębiorcom oraz rozpoczynającym działalność, dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości nieprzekraczającej 50 tyś euro rocznie (amortyzacja de minimis).

Nowela ustawy o podatku dochodowym wprowadziła w sierpniu 2017 roku możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji niektórych środków trwałych o wartości co najmniej 10 tysięcy. Łączna wartość początkowa zamortyzowanych jednorazowo środków trwałych i wartości niematerialnych nie może przekroczyć kwoty 100 tyś złotych rocznie. Opcja ta dotyczy jedynie fabrycznie nowych środków trwałych, a wszystkie środki transportu zostały z niej wyłączone. Możliwość jednorazowej amortyzacji na wskazanych zasadach dotyczy wszystkich przedsiębiorstw.

Koszty uzyskania przychodów – straty, niedobory w środkach obrotowych

Istnieje możliwość zaliczenia strat, niedoborów w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem możliwości wykazania, że:
– okoliczności nie zostały zawinione przez podatnika np. ubytki naturalne
– straty zostały odpowiednio udokumentowane np. protokołu opisujące zdarzenia, zewnętrzne protokoły w przypadku kradzieży
– podjęte przez podatnika działania zabezpieczające nie wskazują na zaniedbania, ale podkreślają dochowanie należytej staranności w ochronie mienia.

Koszty uzyskania przychodów – upominki promocyjne dla kontrahentów

NSA w wyroku z 9 listopada 2016 roku potwierdziło, że wydatki na drobne prezenty opatrzone logo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki reklamowe, nawet jeśli takie gadżety reklamowe są wydawane określonej grupie odbiorców.

Z kolei zgodnie z ustawą o VAT prezenty o małej wartości, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą, zostały wyłączone z opodatkowania. Na podstawie tego przepisu, przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
– o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
– których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa powyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Należy pamiętać, że zwolniona od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Przy upominkach o wartości przewyższającej te kwotę konieczne jest wystawienie przez świadczeniodawcę deklaracji PIT-8C, a obdarowany ma obowiązek rozliczyć ją w swoim zeznaniu rocznym.

Koszty uzyskania przychodów – imprezy integracyjne dla pracowników i podwykonawców

Ulegają zawężeniu interpretacje dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizacją imprez integracyjnych dla pracowników i podwykonawców. Jeszcze w 2017 roku organy podatkowe uznawały, iż kosztami podatkowymi są wydatki na organizację integracji zarówno osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, jak i kontraktorów/ podwykonawców czy osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne, jako osób współpracujących i tworzących zespół. W 2018 roku pojawiły się interpretacje wskazujące, ze wydatki na organizację imprez stanowią koszty podatkowy w takiej części w jakiej dotyczą pracowników etatowych.

Koszty uzyskania przychodów – szkolenia, konferencje, wyjazdy dla kontrahentów

Wydatki na wyżywienie, zakwaterowanie, transport dla kontrahentów podczas szkoleń i konferencji nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać o właściwym udokumentowaniu wydatków, tak by nie budził wątpliwości cel wyjazdu/ spotkania oraz uzasadnione były poniesione koszty. Prosimy o zwracanie uwagi na:
– udokumentowanie szkoleń/ konferencji, w tym posiadanie materiałów szkoleniowych
– możliwość wskazania powiązania między uczestnikami szkolenia/ konferencji a prezentowanymi na niej tematami
– możliwość udokumentowania merytorycznych aspektów prowadzonego działania, w tym też wyboru miejsca szkolenia
– wyłączania z kosztów uzyskania przychodów wydatków o charakterze reprezentacyjnym np. część artystyczno-rekreacyjna organizowanej konferencji.

Koszty uzyskania przychodów – wydatki na gastronomię a reprezentacja

W 2013 roku wydana została Interpretacja ogólna Ministra Finansów (z dnia 25 listopada 2013 roku) zgodnie z którą:
nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów (…) ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Link

Jednocześnie, ze względu na wielokrotnie podkreślany związek z prowadzoną działalnością, zwracamy uwagę na odpowiednie opisywanie faktur wskazujące na celowość poniesionego wydatku tj. wskazywanie kontrahentów biorących udział w spotkaniu lub posiadanie własnej ewidencji z tego zakresu ze względu na tajemnicę handlową, unikane wydatków o charakterze typowo reprezentacyjnym i wystawnym.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 roku

Limit przychodów za 2016 rok obligujący do prowadzenia w 2017 roku ksiąg rachunkowych wynosi 2 mln euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Przeliczony limit wynosi 8.595.200 zł.

Skala podatkowa 2017

W 2017 roku obowiązuje taka sama skala podatkowa jak w latach ubiegłych:

  • podstawa opodatkowania do kwoty 85.528 zł – skala 18%
  • podstawa opodatkowania przewyższająca kwotę 85.528 zł – skala 18% do kwoty 85.528 oraz 32% od nadwyżki.

Począwszy od 2017 roku zmianie uległa kwota zmniejszająca podatek. W latach ubiegłych wynosiła ona 556,02 zł, natomiast od 2017 roku jej wysokość jest uzależniona od osiąganych dochodów. U osób osiągających dochody do kwoty 6.660 zł rocznie wyniesie ona 1.188 zł, natomiast osoby z dochodami powyżej 127.000 zł rocznie nie będą miały żadnej kwoty zmniejszającej podatek. Osoby z dochodami w zakresie 11.000-85.85.528 rocznie będą mogły pomniejszyć podatek o kwotę 556,02 zł rocznie, a więc w takim samym zakresie jak w latach ubiegłych.