Kategoria: VAT

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Zmiany w VAT od listopada 2019

  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) dla określonych towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT  – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tysięcy złotych
  • Obowiązek oznaczania faktur, do których stosuje się obowiązkowy split payment zapisem „mechanizm podzielonej płatności”
  • Wprowadzono mechanizm dokonywania jednym przelewem płatności w trybie podzielonej płatności za więcej niż jedną fakturę oraz do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury (dotychczas takie rozwiązania nie były możliwe).
  • Wprowadzono możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS).
  • Obniżone zostały stawki VAT dla e-booków (5%) i e-prasy (8%).

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W wydawanych w 2019 roku interpretacja indywidualnych, organy podatkowe powróciły do niekorzystnej dla podatników interpretacji, stwierdzającej, że płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych. Tym samym nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na formę zapłaty.

Ze wskazanego powyżej zwolnienia mogą korzystać płatności uzyskiwane za pośrednictwem portali/ systemów elektronicznych.

m.in. Dyrektor KIS interpretacja z dnia 12 kwietnia 2019 nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM

Paragon z NIP – 1 lipca 2019

Na 1 lipca 2019 roku przesunięto wejście w życie zmian dotyczących ograniczenia prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer.
W przypadku, gdy sprzedający nie będzie miał technicznych możliwości wprowadzenia numeru NIP na paragonie fiskalnym, sprzedaż nie powinna być rejestrowana na kasie rejestrujące, ale do razu udokumentowana fakturą.
W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP, na sprzedającym i kupującym, który ująłby fakturę w ewidencji VAT, ciążyłaby dodatkowa sancja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Podatki 2019 – zmiany

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, tj. uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Stratę rozlicza się w ramach przychodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata.
Nowe zasady nie dotyczą strat:
– z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
– z niezrealizowanych zysków,
– ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi będzie trzeba prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową, tak aby możliwe było obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

CIT 9%

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność została obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro (5.135.000 zł w 2019 roku). Po ich przekroczeniu obowiązywały będą zaliczki na podatek w stawce podstawowej 19%.  Należy zaznaczyć, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT) a stawka jest stosowana wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podobnie jak przy wprowadzaniu ulgowej stawki na poziomie 15% wprowadzono ograniczenia jej zastosowania m.in. w przypadku spółek dzielonych, podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa itp.

 

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Wprowadzone od 2019 roku zmiany umożliwiają zaliczanie wynagrodzenia wypłacanego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na złe długi umożliwia korektę rozliczonego podatku VAT, jeśli w określonym czasie po upływie terminu płatności, kontrahent nie dokonał zapłaty. Dotychczas korekty można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności faktury. W 2019 roku termin ten uległ skróceniu i już po po upływie 90 dni od daty płatności faktury będzie można dokonać korekty podatku należnego. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury również po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Split payment/ podzielona płatność …

dotyczy podatku VAT, a przepisy związane ze split payment wchodzą w życie 1 lipca 2018 roku. Mechanizm polega na przekazywaniu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży w rozbiciu na wartość netto trafiającą na bieżący rachunek bankowy sprzedawcy oraz VAT trafiający na konto specjalne do rozliczeń VAT. Mechanizm stosowany będzie jedynie w transakcjach pomiędzy firmami i nie jest obowiązkowy. Nabywca towaru/ usługi, czyli opłacający fakturę, będzie decydował czy dokona płatności w tradycyjny sposób czy z wykorzystaniem split payment. Rozwiązanie zakłada, że odbiorca faktury będzie nadal definiowała jeden przelew, ale w przypadku chęci skorzystania z podzielonej płatności będzie obowiązany podać dodatkowe informacje m.in. wskazać NIP odbiorcy i kwotę podatku VAT z regulowanej faktury.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na specjalnych rachunku bankowym dedykowanym do VAT będzie ograniczone do przelewów na konto urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT lub inne konto dedykowane do podatku VAT (własne lub kontrahenta).

Uwolnienie środków ze wskazanego rachunku VAT będzie możliwe za zgodą organów podatkowych. Urzędy będą wydawały postanowienia o uwolnień lub odmowie uwolnienia w terminie do 60 dni. Złożenie wniosku o uwolnienie środków będzie możliwe w dowolnym momencie, niezwiązanym z częstotliwością składania deklaracji VAT.

 

Wskazywane korzyści stosowania split payment:

– ograniczenie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy

– uwolnienie się od odsetek karnych za zwłokę w wysokości 150% standardowej stawki  i sankcji w przypadku zakwestionowania przez urząd skarbowy odliczeń VAT przy  założeniu, że 95% płatności z tytułu otrzymanych i wykazanych w deklaracji faktur została opłacona z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

– przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku VAT tj. w ciągu 25 dni przy wnioskowaniu o zwrot podatku na dedykowane konto VAT

– przy korzystaniu ze split payment i przedterminowym uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatku VAT (termin płatności przypada na 25ego  następnego miesiąca/ kwartału za dany okres rozliczeniowy) przedsiębiorca będzie miał możliwość pomniejszenia zobowiązania podatkowego według ustalonego wzoru  S = Z x R x N/360, gdzie:
S – kwota, o którą obniża się podatek do zapłaty.
Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji.
R – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.
N – liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia określonego jako termin zapłaty podatku (włącznie z tym dniem).

 

Wskazywane problemy ze stosowaniem split payment:

– brak możliwości swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na dedykowanym dla VAT rachunku bankowym, co może w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia płynności przedsiębiorstw

– konieczność regulowania zobowiązań z kont firmowych w postaci przelewów. W przypadku uregulowania zobowiązania z konta prywatnego, płatności kartą itp. całość transakcji będzie finansowana z bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, korzystające z osobistych rachunków bankowych, nie będą mieli możliwości korzystania z podzielonej płatności.

– w celu poprawnej identyfikacji kwot podatku, w przypadku mechanizmu split payment, nie będzie możliwości opłacania wielu faktur jednym przelewem, czyli jeden przelew = jedna faktura, co może w znaczący sposób wpłynąć na koszty operacji bankowych.

– przedsiębiorcy rozliczający się w innych walutach niż złotówki nie skorzystają ze split payment.

Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Koszty uzyskania przychodów – upominki promocyjne dla kontrahentów

NSA w wyroku z 9 listopada 2016 roku potwierdziło, że wydatki na drobne prezenty opatrzone logo mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako wydatki reklamowe, nawet jeśli takie gadżety reklamowe są wydawane określonej grupie odbiorców.

Z kolei zgodnie z ustawą o VAT prezenty o małej wartości, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą, zostały wyłączone z opodatkowania. Na podstawie tego przepisu, przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
– o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
– których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa powyżej, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Należy pamiętać, że zwolniona od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Przy upominkach o wartości przewyższającej te kwotę konieczne jest wystawienie przez świadczeniodawcę deklaracji PIT-8C, a obdarowany ma obowiązek rozliczyć ją w swoim zeznaniu rocznym.