Kategoria: VAT

Tarcza antykryzysowa – rozwiązania dla przedsiębiorców (projekt)

Wybrane planowane zmiany wprowadzane w związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusem, które 27 marca 2020r.  będą omawiane i procesowane w Sejmie:

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników etatowych w przypadku pracowników zatrudnionych w firmach, które odczują co najmniej 15-procentowy spadek obrotów. Dopłaty będą dotyczyły przestoju, czyli całkowitego zaprzestania produkcji albo zmniejszenia pracownikowi czas pracy co najmniej o 20%, ale nie więcej niż o połowę pełnego etatu w przypadku ograniczenia działalności. W pierwszym przypadku pracodawca może otrzymać wsparcie w wysokości ok. 1,5 tyś zł na każdego pracownika, a w przypadku ograniczenia etatu ok. 2,4 tyś zł na pracownika. Dofinansowanie będzie przysługiwało na pracowników, którzy nie zarabiają więcej niż 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 10 454 zł.

Gwarantowane świadczenia miesięczne dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych, które zawarły takie umowy lub prowadzą działalność od 1 lutego 2020 r. Wypłaty będą dokonywane przez ZUS i będą wynosiły 80% minimalnego wynagrodzenia.

– Firmy zatrudniające przed 1 lutego 2020 maksymalnie dziewięć osób na trzy miesiące zostaną zwolnione z płacenia składek ZUS za wszystkich pracowników, a obowiązek ten przejmuje na siebie budżet państwa. Ulga będzie dotyczyła również samozatrudnionych, ale pod warunkiem, że ich przychód w lutym nie był wyższy niż 200 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

– Termin złożenia deklaracji rocznej CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok zostanie przesunięty do końca maja 2020, a w przypadku szpitali i organizacji pożytku publicznego do końca lipca 2020 r.

Termin sprawozdawczości finansowej za 2019 rok, min. przygotowanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań oraz ich publikowanie. zostanie wydłużony dla wszystkich jednostek. Minister Finansów w rozporządzeniu określi nowe terminy.

– Termin złożenia deklaracji PIT za 2019 rok nie zostanie przesunięty (termin mija 30 kwietnia 2020 roku), jednak zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów nie będzie żadnych sankcji, w przypadku złożenia ich po terminie do końca maja.

– Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień.

– Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy z 35 do 32 godzin.

– Na wniosek podatnika będzie możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

– Wprowadzone zostanie zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

– Wprowadzono możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT. Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.)

– Nastąpi przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków.

– Wprowadzono możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów za okres marzec–grudzień 2020 r.

– Odroczono do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.

– Odroczono do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR).

– Wprowadzono mechanizm wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych.

– W celu ułatwienia sytuacji w branży turystycznej wprowadzono przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, zamiast obowiązujących dotychczas 14 dni oraz możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Kontrola płatności na rzecz kontrahentów w 2020 roku

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 listopada zmianami w zakresie opodatkowania VAT towarów wyszczególnionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (min. paliwa, stal, tablety, smartfony, konsole, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria), zwracamy uwagę na konieczność dokładnego sprawdzania zapisów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów.  Faktury objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinny mieć stosowną adnotację, aczkolwiek może się zdarzyć błąd sprzedawcy, w wypadku wątpliwości lepiej jest zapłacić z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.
Zmiana dotyczy transakcji przekraczających kwotę 15 tyś zł.
Za nieprzestrzeganie zasad podzielonej płatności grożą sankcja finansowe.
Konieczność opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności oznacza:
– konieczność posiadania rachunku bankowego „biznesowego”, ponieważ banki nie tworzą dedykowanych rachunków VAT dla rachunków bankowych prywatnych ani nie udostępniają w takich rachunkach opcji płacenia z mechanizmem podzielonej płatności.
– brak możliwości płacenia kartą kredytową w przypadku zakupu towarów z załącznika 15 tj. brak możliwości opłacenia zakupu laptopów w kwocie przewyższającej 15 tyś zł kartą kredytową.
Jednocześnie przypominam, że od 1 stycznia 2020 wprowadzone zostaną  ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków o wartości przekraczającej 15 tyś zł, jeżeli nie zostaną opłacone na rachunek bankowy wskazany w  wykazie podatników tzw. Białej Księdze.  Aby uniknąć wyjaśniania i opóźnień w płatności Państwa faktur, prosimy już dziś zweryfikować, czy podane dane o rachunkach bankowych są poprawne => podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Obowiązkowe kasy online – terminy

Daty obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online:
od 01.01.2020
-Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
-Sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

od 01.07.2020
– Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
– Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

od 01.01.2021
– Usługi fryzjerskie
– Usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
– Usługi budowlane
– Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
– Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
– Usługi prawnicze.

NIP na paragonie fiskalnym od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu fiskalnego będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie zawarto NIP nabywcy. Powyższe dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2020 roku. Nadal będzie więc możliwe wystawienie faktury do paragonu wystawionego w 2019 roku mimo, że nie zawierał on NIP.

Powyższe nie będzie miało zastosowania do podmiotów świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Faktury do paragonów bez NIP będą mogły być nadal wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy kasa fiskalna nie posiada technicznych możliwości wprowadzenia NIP na paragonie fiskalnym, to począwszy od 2020 roku sprzedaż, która ma być udokumentowana fakturą nie będzie mogła być na kasie fiskalnej rejestrowana.

Wykaz podatników „Biała lista” – z wyjaśnień Ministerstwa Finansów

-> Dowodem, że podatnik dokonał weryfikacji kontrahenta lub że transakcja została dokonana na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie, jest wygenerowana informacja z  Wykazu w postaci pliku pdf, zrzutu ekranu przechowywana elektronicznie lub wydrukowana.

-> W przypadku technicznej niedostępności Wykazu, należy zachować zrzut informujący o problemach technicznych. Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza Wykazu, może być różnie wyeliminowane poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) o zleceniu przelewu na rachunek spoza listy. Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

-> Rachunki wirtualne nie są umieszczone w wykazie, a wyświetlany jest komunikat informujący, że rachunek powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym odpowiedniego podmiotu. Zalecane jest potwierdzenie w wykazie po numerze rachunku rozliczeniowego w celu sprawdzenia, czy jest zgłoszony dla właściwego podmiotu.

-> Płatności kartą debetową/ kredytową oraz szybkie płatności internetowe traktowane są jako zlecenia płatnicze a nie jako płatności dokonane przelewem i nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu.

-> W przypadku dokonania płatności za transakcję na kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy nieznajdujący się w Wykazie, nabywca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie wraz z dostawcą towaru/ usługi za jego zaległości podatkowe w tej części podatku VAT, która proporcjonalnie przypada na tę dostawę.

Dodatkowo informujemy,  że od 1 listopada 2019 istnieje możliwość płacenia w mechanizmie podzielonej płatności za proformy. Płatność taka traktowana jest jako zaliczka, w związku z powyższym należy zamiast numeru faktury umieścić wyraz zaliczka.

 

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Zmiany w VAT od listopada 2019

  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) dla określonych towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT  – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tysięcy złotych
  • Obowiązek oznaczania faktur, do których stosuje się obowiązkowy split payment zapisem „mechanizm podzielonej płatności”
  • Wprowadzono mechanizm dokonywania jednym przelewem płatności w trybie podzielonej płatności za więcej niż jedną fakturę oraz do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury (dotychczas takie rozwiązania nie były możliwe).
  • Wprowadzono możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS).
  • Obniżone zostały stawki VAT dla e-booków (5%) i e-prasy (8%).

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W wydawanych w 2019 roku interpretacja indywidualnych, organy podatkowe powróciły do niekorzystnej dla podatników interpretacji, stwierdzającej, że płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych. Tym samym nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na formę zapłaty.

Ze wskazanego powyżej zwolnienia mogą korzystać płatności uzyskiwane za pośrednictwem portali/ systemów elektronicznych.

m.in. Dyrektor KIS interpretacja z dnia 12 kwietnia 2019 nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM

Paragon z NIP – 1 lipca 2019

Na 1 lipca 2019 roku przesunięto wejście w życie zmian dotyczących ograniczenia prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer.
W przypadku, gdy sprzedający nie będzie miał technicznych możliwości wprowadzenia numeru NIP na paragonie fiskalnym, sprzedaż nie powinna być rejestrowana na kasie rejestrujące, ale do razu udokumentowana fakturą.
W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP, na sprzedającym i kupującym, który ująłby fakturę w ewidencji VAT, ciążyłaby dodatkowa sancja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.