Kategoria: VAT

Obowiązkowe kasy online – terminy

Daty obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online:
od 01.01.2020
-Świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
-Sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

od 01.07.2020
– Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
– Świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

od 01.01.2021
– Usługi fryzjerskie
– Usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
– Usługi budowlane
– Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
– Usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu
– Usługi prawnicze.

NIP na paragonie fiskalnym od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 roku faktura do paragonu fiskalnego będzie mogła być wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie zawarto NIP nabywcy. Powyższe dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej od 1 stycznia 2020 roku. Nadal będzie więc możliwe wystawienie faktury do paragonu wystawionego w 2019 roku mimo, że nie zawierał on NIP.

Powyższe nie będzie miało zastosowania do podmiotów świadczących usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Faktury do paragonów bez NIP będą mogły być nadal wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy kasa fiskalna nie posiada technicznych możliwości wprowadzenia NIP na paragonie fiskalnym, to począwszy od 2020 roku sprzedaż, która ma być udokumentowana fakturą nie będzie mogła być na kasie fiskalnej rejestrowana.

Wykaz podatników „Biała lista” – z wyjaśnień Ministerstwa Finansów

-> Dowodem, że podatnik dokonał weryfikacji kontrahenta lub że transakcja została dokonana na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie, jest wygenerowana informacja z  Wykazu w postaci pliku pdf, zrzutu ekranu przechowywana elektronicznie lub wydrukowana.

-> W przypadku technicznej niedostępności Wykazu, należy zachować zrzut informujący o problemach technicznych. Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na rachunek spoza Wykazu, może być różnie wyeliminowane poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla wystawcy faktury) o zleceniu przelewu na rachunek spoza listy. Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

-> Rachunki wirtualne nie są umieszczone w wykazie, a wyświetlany jest komunikat informujący, że rachunek powiązany jest z rachunkiem rozliczeniowym odpowiedniego podmiotu. Zalecane jest potwierdzenie w wykazie po numerze rachunku rozliczeniowego w celu sprawdzenia, czy jest zgłoszony dla właściwego podmiotu.

-> Płatności kartą debetową/ kredytową oraz szybkie płatności internetowe traktowane są jako zlecenia płatnicze a nie jako płatności dokonane przelewem i nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu.

-> W przypadku dokonania płatności za transakcję na kwotę co najmniej 15 tysięcy złotych na rachunek bankowy nieznajdujący się w Wykazie, nabywca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem solidarnie wraz z dostawcą towaru/ usługi za jego zaległości podatkowe w tej części podatku VAT, która proporcjonalnie przypada na tę dostawę.

Dodatkowo informujemy,  że od 1 listopada 2019 istnieje możliwość płacenia w mechanizmie podzielonej płatności za proformy. Płatność taka traktowana jest jako zaliczka, w związku z powyższym należy zamiast numeru faktury umieścić wyraz zaliczka.

 

NIP na paragonach

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzone zostanie ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży zawierających wskazany numer. W przypadku, gdyby w chwili zakupu nabywca nie podał numeru NIP, to wystawienie na podstawie takiego paragonu faktury nie będzie możliwe. Z kolei w sytuacji,
gdy z względy na ograniczenia techniczne, sprzedawca nie będzie miał możliwości dodania numeru NIP na paragonie, to powinien od razu wystawić fakturę, bez ewidencjonowania transakcji za pomocą kasy fiskalnej.
Jednocześnie wprowadzono sankcje dla osób nieprzestrzegających wskazanych ograniczeń i będzie ona wynosić 100% kwoty VAT wykazanej na fakturze.

Powyższe ograniczenia nie będą dotyczyły sprzedaży zarejestrowanej w kasach przed 1 stycznia 2020 roku oraz podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Zmiany w VAT od listopada 2019

  • Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) dla określonych towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT  – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf, których wartość brutto przekracza kwotę 15 tysięcy złotych
  • Obowiązek oznaczania faktur, do których stosuje się obowiązkowy split payment zapisem „mechanizm podzielonej płatności”
  • Wprowadzono mechanizm dokonywania jednym przelewem płatności w trybie podzielonej płatności za więcej niż jedną fakturę oraz do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury (dotychczas takie rozwiązania nie były możliwe).
  • Wprowadzono możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę innych zobowiązań podatkowych (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek akcyzowy, należności celne, składki ZUS).
  • Obniżone zostały stawki VAT dla e-booków (5%) i e-prasy (8%).

Wykaz podatników VAT – „Biała Księga”

1 września 2019 Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła wykaz podatników zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Rejestr umożliwia weryfikację kontrahentów i zwiększenie bezpieczeństwa transakcji niezbędnych do zachowania należytej staranności przy zawieraniu transakcji handlowych. Prezentowane dane umożliwiają sprawdzenia danych na wskazany dzień a także informację o historii z ostatnich pięciu lat.

Wykaz zawiera również informację o rachunkach bankowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością i zgłoszonych do urzędu skarbowego.

Od 1 stycznia 2020 roku zapłata za fakturę o wartości powyżej 15 tysięcy złotych wystawioną przez czynnego podatnika VAT powinna być dokonana na rachunek bankowy wskazany we wspomnianym rejestrze. Dokonanie płatności na inny rachunek będzie skutkowało brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz solidarną odpowiedzialnością ze sprzedawcą za zaległość w podatku VAT. Przewidziano możliwość uniknięcia tych konsekwencji w przypadku powiadomienia urzędu skarbowego o dokonaniu przelewu na rachunek spoza wskazanych w rejestrze. Jednak termin złożenia takiego zawiadomienia będzie ograniczony do 3 dni od daty dokonania przelewu.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji w rozliczeniach z kontrahentami, warto sprawdzić czy nasze numery rachunków bankowych wskazane w rejestrze są prawidłowe.

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Płatność kartą płatniczą a zwolnienie z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W wydawanych w 2019 roku interpretacja indywidualnych, organy podatkowe powróciły do niekorzystnej dla podatników interpretacji, stwierdzającej, że płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają walory płatności gotówkowych. Tym samym nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na formę zapłaty.

Ze wskazanego powyżej zwolnienia mogą korzystać płatności uzyskiwane za pośrednictwem portali/ systemów elektronicznych.

m.in. Dyrektor KIS interpretacja z dnia 12 kwietnia 2019 nr 0113-KDIPT1-3.4012.67.2019.2.JM

Paragon z NIP – 1 lipca 2019

Na 1 lipca 2019 roku przesunięto wejście w życie zmian dotyczących ograniczenia prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się numerem NIP do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer.
W przypadku, gdy sprzedający nie będzie miał technicznych możliwości wprowadzenia numeru NIP na paragonie fiskalnym, sprzedaż nie powinna być rejestrowana na kasie rejestrujące, ale do razu udokumentowana fakturą.
W przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP, na sprzedającym i kupującym, który ująłby fakturę w ewidencji VAT, ciążyłaby dodatkowa sancja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Podatki 2019 – zmiany

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku wprowadzono możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Nadwyżka ponad tę kwotę jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, tj. uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Stratę rozlicza się w ramach przychodów z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata.
Nowe zasady nie dotyczą strat:
– z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
– z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
– z niezrealizowanych zysków,
– ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

 

Ulga na innowacje (Innovation Box)

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej. Aby skorzystać z ulgi będzie trzeba prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową, tak aby możliwe było obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

CIT 9%

Ulgowa stawka podatku CIT dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność została obniżona z obecnych 15% do 9%. Stawka ta będzie obowiązywała do chwili przekroczenia w danym roku kalendarzowym przychodów w wysokości 1,2 mln euro (5.135.000 zł w 2019 roku). Po ich przekroczeniu obowiązywały będą zaliczki na podatek w stawce podstawowej 19%.  Należy zaznaczyć, że analizując rok poprzedni pod uwagę bierzemy kwotę brutto (czyli z VAT) a stawka jest stosowana wyłącznie do przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Podobnie jak przy wprowadzaniu ulgowej stawki na poziomie 15% wprowadzono ograniczenia jej zastosowania m.in. w przypadku spółek dzielonych, podatników wnoszących wkład w postaci przedsiębiorstwa itp.

 

Wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu
Wprowadzone od 2019 roku zmiany umożliwiają zaliczanie wynagrodzenia wypłacanego współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia).

 

Ulga na złe długi VAT
Ulga na złe długi umożliwia korektę rozliczonego podatku VAT, jeśli w określonym czasie po upływie terminu płatności, kontrahent nie dokonał zapłaty. Dotychczas korekty można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności faktury. W 2019 roku termin ten uległ skróceniu i już po po upływie 90 dni od daty płatności faktury będzie można dokonać korekty podatku należnego. Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury również po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Split payment/ podzielona płatność …

dotyczy podatku VAT, a przepisy związane ze split payment wchodzą w życie 1 lipca 2018 roku. Mechanizm polega na przekazywaniu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży w rozbiciu na wartość netto trafiającą na bieżący rachunek bankowy sprzedawcy oraz VAT trafiający na konto specjalne do rozliczeń VAT. Mechanizm stosowany będzie jedynie w transakcjach pomiędzy firmami i nie jest obowiązkowy. Nabywca towaru/ usługi, czyli opłacający fakturę, będzie decydował czy dokona płatności w tradycyjny sposób czy z wykorzystaniem split payment. Rozwiązanie zakłada, że odbiorca faktury będzie nadal definiowała jeden przelew, ale w przypadku chęci skorzystania z podzielonej płatności będzie obowiązany podać dodatkowe informacje m.in. wskazać NIP odbiorcy i kwotę podatku VAT z regulowanej faktury.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na specjalnych rachunku bankowym dedykowanym do VAT będzie ograniczone do przelewów na konto urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT lub inne konto dedykowane do podatku VAT (własne lub kontrahenta).

Uwolnienie środków ze wskazanego rachunku VAT będzie możliwe za zgodą organów podatkowych. Urzędy będą wydawały postanowienia o uwolnień lub odmowie uwolnienia w terminie do 60 dni. Złożenie wniosku o uwolnienie środków będzie możliwe w dowolnym momencie, niezwiązanym z częstotliwością składania deklaracji VAT.

 

Wskazywane korzyści stosowania split payment:

– ograniczenie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy

– uwolnienie się od odsetek karnych za zwłokę w wysokości 150% standardowej stawki  i sankcji w przypadku zakwestionowania przez urząd skarbowy odliczeń VAT przy  założeniu, że 95% płatności z tytułu otrzymanych i wykazanych w deklaracji faktur została opłacona z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

– przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku VAT tj. w ciągu 25 dni przy wnioskowaniu o zwrot podatku na dedykowane konto VAT

– przy korzystaniu ze split payment i przedterminowym uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatku VAT (termin płatności przypada na 25ego  następnego miesiąca/ kwartału za dany okres rozliczeniowy) przedsiębiorca będzie miał możliwość pomniejszenia zobowiązania podatkowego według ustalonego wzoru  S = Z x R x N/360, gdzie:
S – kwota, o którą obniża się podatek do zapłaty.
Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji.
R – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.
N – liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia określonego jako termin zapłaty podatku (włącznie z tym dniem).

 

Wskazywane problemy ze stosowaniem split payment:

– brak możliwości swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na dedykowanym dla VAT rachunku bankowym, co może w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia płynności przedsiębiorstw

– konieczność regulowania zobowiązań z kont firmowych w postaci przelewów. W przypadku uregulowania zobowiązania z konta prywatnego, płatności kartą itp. całość transakcji będzie finansowana z bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, korzystające z osobistych rachunków bankowych, nie będą mieli możliwości korzystania z podzielonej płatności.

– w celu poprawnej identyfikacji kwot podatku, w przypadku mechanizmu split payment, nie będzie możliwości opłacania wielu faktur jednym przelewem, czyli jeden przelew = jedna faktura, co może w znaczący sposób wpłynąć na koszty operacji bankowych.

– przedsiębiorcy rozliczający się w innych walutach niż złotówki nie skorzystają ze split payment.

Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.