Nowoczesna księgowość

zrozumienie biznesu ubrane w księgowość

Księgowość

Obsługujemy podmioty prowadzące pełną księgowość oraz rozliczające się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów.
Nasi Klienci nie muszą się martwić o nic poza zbieraniem dokumentów.

Kadry i płace

Wspieramy naszych Klientów w obsłudze kadrowo-płacowej przy różnych formach współpracy, w optymalizacji zasobów i kosztów kadrowych, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Usługi dodatkowe

Wspieramy prowadzenie przedsiębiorstwa i zarządzanie nim poprzez zindywidualizowane raportowanie zarządcze.
Oferujemy pomoc przy pozyskaniu i rozliczaniu środków uzyskanych z dotacji i dofinansowań.

Dedykowany Opiekun

Aby lepiej zrozumieć i zaadresować potrzeby naszych Klientów, do ich obsługi dedykujemy konkretną osobę. Profesjonalny, stały i znający firmę opiekun dba o sprawy Klienta, jakby był częścią jego zespołu. Opiekunowie to doświadczeni finansiści na bieżąco poszerzający i aktualizujący swoją wiedzę.

O nas

Jesteśmy zespołem kreatywnych, choć ceniących zdrowy rozsądek profesjonalistów, dla których praca jest jednocześnie pasją. W dążeniu do doskonałości nieustannie rozwijamy naszą wiedzę oraz umiejętności.
Dla nas wsparcie Klienta to nie tylko księgowania i deklaracje.

Nasi Klienci

Obsługujemy przedsiębiorstwa z wielu branż, z różnym profilem działalności i obszarem działania. Wśród naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa podlegające badaniu sprawozdań finansowych, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność społeczną, jak i mniejsze przedsiębiorstwa dynamicznie wzrastające na naszych oczach.

Oferta

Świadczymy usługi na rzecz Klientów o różnym profilu, biznesowych polskich i zagranicznych, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.

Współpraca

 • Świadczymy usługi na rzecz Klientów o różnym profilu działalności, polskich i zagranicznych,spółek o różnej wielkości oraz osób fizycznych prowadzących działalność.
 • Oferujemy obsługę w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz kadr.
 • Nie chcesz tracić czasu na prowadzenie własnej księgowości, przekaż ją specjalistom! Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej! Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy nie chcą ponosić nadmiernych kosztów na dział księgowości, śledzić na bieżąco wszystkich zmian prawnych oraz zajmować się „papierkami” zamiast rozwojem własnej firmy.

Pełna księgowość

 • Prowadzimy Księgi Handlowe zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz MSSF/MSR.
 • Rozliczamy transakcje międzynarodowe.
 • Zamykamy księgi na koniec roku podatkowego i wykonujemy wszelkie niezbędne w tym celu czynności (indywidualnie uzgadniane z Klientem).
 • Sporządzamy zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.
 • Opracowujemy zakładowy plan kont oraz zasady (politykę) rachunkowości.
 • Sporządzamy sprawozdanie statystyczne.
 • Dla płatników podatku VAT – prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje.

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzimy KPiR zgodnie z rozporządzeniem wraz z niezbędnymi ewidencjami.
 • Rozliczamy operacje na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych.
 • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Przygotowujemy rozliczenia roczne przedsiębiorców.
 • Dla płatników podatku VAT – prowadzimy niezbędne ewidencje dla tego podatku oraz sporządzamy i składamy deklaracje.
 • Prowadzimy zgłoszenia i rozliczenia z tytułu ubezpieczeń ZUS osób prowadzących działalność.
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne.

Kadry i płace

 • Prowadzimy akta osobowe pracowników.
 • Sporządzamy umowy o pracę z pracownikami oraz listy płac.
 • Przygotowujemy umowy cywilnoprawne i rachunki.
 • Sporządzamy i składamy, gdy wymagają tego przepisy:
  • miesięczne deklaracje podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS pracowników,
  • roczną informację o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/PIT-8C).
 • Sporządzamy roczne deklaracje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatników składek ZUS.

Korzyści

 • Oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy.
 • Kompleksowa obsługa łącząca niezbędną wiedzę i doświadczenie.
 • Bezpieczeństwo i zapewnienie poufności danych.
 • Szybkość świadczenia usług.
 • Fachowe doradztwo i wsparcie w procesach biznesowych.
 • Gwarancja wysokiej jakości usług.
 • Na życzenie Klienta odbieramy dokumenty z siedziby firmy.

Odpowiedz na 3 pytania i SPRAWDŹ cennik obsługi Twojej firmy

Ofertę prześlemy na e-mail w ciągu 24h!Cennik biura rachunkowego zaczyna się już:

 • od 200 zł netto za prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • od 500 zł netto za prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Na podstawie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, szybko oszacujemy kosztów obsługi przedsiębiorstwa.
Najczęściej ustalamy stałą, ryczałtową miesięczną opłatę za usługi. Opłata nie zmienia się w przypadku chwilowego wzrostu/spadku liczby dokumentów, a jest ewentualnie renegocjowana w przypadku długoterminowej zmiany pracochłonności. W ten sposób Klienci zawsze wiedzą jakich kosztów mogą oczekiwać.

Split payment/ podzielona płatność …

dotyczy podatku VAT, a przepisy związane ze split payment wchodzą w życie 1 lipca 2018 roku. Mechanizm polega na przekazywaniu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży w rozbiciu na wartość netto trafiającą na bieżący rachunek bankowy sprzedawcy oraz VAT trafiający na konto specjalne do rozliczeń VAT. Mechanizm stosowany będzie jedynie w transakcjach pomiędzy firmami i nie jest obowiązkowy. Nabywca towaru/ usługi, czyli opłacający fakturę, będzie decydował czy dokona płatności w tradycyjny sposób czy z wykorzystaniem split payment. Rozwiązanie zakłada, że odbiorca faktury będzie nadal definiowała jeden przelew, ale w przypadku chęci skorzystania z podzielonej płatności będzie obowiązany podać dodatkowe informacje m.in. wskazać NIP odbiorcy i kwotę podatku VAT z regulowanej faktury.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na specjalnych rachunku bankowym dedykowanym do VAT będzie ograniczone do przelewów na konto urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT lub inne konto dedykowane do podatku VAT (własne lub kontrahenta).

Uwolnienie środków ze wskazanego rachunku VAT będzie możliwe za zgodą organów podatkowych. Urzędy będą wydawały postanowienia o uwolnień lub odmowie uwolnienia w terminie do 60 dni. Złożenie wniosku o uwolnienie środków będzie możliwe w dowolnym momencie, niezwiązanym z częstotliwością składania deklaracji VAT.

 

Wskazywane korzyści stosowania split payment:

– ograniczenie odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy

– uwolnienie się od odsetek karnych za zwłokę w wysokości 150% standardowej stawki  i sankcji w przypadku zakwestionowania przez urząd skarbowy odliczeń VAT przy  założeniu, że 95% płatności z tytułu otrzymanych i wykazanych w deklaracji faktur została opłacona z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

– przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku VAT tj. w ciągu 25 dni przy wnioskowaniu o zwrot podatku na dedykowane konto VAT

– przy korzystaniu ze split payment i przedterminowym uregulowaniu zobowiązań z tytułu podatku VAT (termin płatności przypada na 25ego  następnego miesiąca/ kwartału za dany okres rozliczeniowy) przedsiębiorca będzie miał możliwość pomniejszenia zobowiązania podatkowego według ustalonego wzoru  S = Z x R x N/360, gdzie:
S – kwota, o którą obniża się podatek do zapłaty.
Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji.
R – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.
N – liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia określonego jako termin zapłaty podatku (włącznie z tym dniem).

 

Wskazywane problemy ze stosowaniem split payment:

– brak możliwości swobodnego korzystania ze środków zgromadzonych na dedykowanym dla VAT rachunku bankowym, co może w znaczący sposób przyczynić się do obniżenia płynności przedsiębiorstw

– konieczność regulowania zobowiązań z kont firmowych w postaci przelewów. W przypadku uregulowania zobowiązania z konta prywatnego, płatności kartą itp. całość transakcji będzie finansowana z bieżącego rachunku bankowego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, korzystające z osobistych rachunków bankowych, nie będą mieli możliwości korzystania z podzielonej płatności.

– w celu poprawnej identyfikacji kwot podatku, w przypadku mechanizmu split payment, nie będzie możliwości opłacania wielu faktur jednym przelewem, czyli jeden przelew = jedna faktura, co może w znaczący sposób wpłynąć na koszty operacji bankowych.

– przedsiębiorcy rozliczający się w innych walutach niż złotówki nie skorzystają ze split payment.

Planowane jest wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.